Zásobník

Druh stavby: novostavba
Místo stavby: Nová Paka
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby


Řešené území je na parcele 134/4, katastrální území Kumburský Újezd, prostor úrovňové stykové křižovatky silnic I/16 a III/28414. Ochranná pásma výše uvedených silnic jsou: silnice I/ 16 – 50 m od osy komunikace a silnice III/28414 – 15 m, dále pak je rozhledový trojúhelník, přičemž strany rozhledového trojúhelníku se stanovují na 100 m u silnice označené dopravní značkou podle zvláštního předpisu jako silnice hlavní a na 55 m u silnice označené dopravní značkou podle zvláštního předpisu jako silnice vedlejší. Navrhovaná stavba je mimo ochranná pásma a rozhledový trojúhelník.

Zásobník je složen ze tří částí. První část je samostatný zásobník, který je vytvořen z upraveného lodního kontejneru ISO 40´ 1aa, včetně výsypky a potrubí pro pneumatické plnění, o rozměrech 2,6x2,5x12 m a o užitném objemu pro sypké hmoty cca 45 m3. Druhou částí je zastřešení revizního prostoru, včetně revizních dvířek, o rozměru – průměr 2 m a výšky 2 m. Třetí částí je opláštění konstrukce (ochrana proti přehřívání zásobníku) včetně revizního žebříku.

Složený zásobník bude o půdorysných rozměrech 3020x3020 mm a výšce 14,2 m. Tento zásobník bude uložen na betonový základ a jištěn systémem 4 táhel. V navrženém zásobníku bude umístěna travní luční směs s přídavkem křemičitého písku, pro obnovu lučních ploch. Majitel zásobníku bude používat tuto směs na obnovu pozemku.

Fotogalerie reference