Zámek Veltrusy - rekonstrukce severozápadní křídlo

Projekt: listopad 2010
Druh stavby: zámek
Místo stavby: Veltrusy
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Vlastní komplex zámeckých budov je symetricky disponován kolem prostoru čestného dvora, otevřeného k severu. Hlavní osou symetrie je zde hloubková osa celého areálu a parku běžící ve směru sever – jih v délce několika kilometrů od vstupní brány parku v obci Veltrusy až k objektu tzv. Červeného mlýna. Centrálním objektem, kterým tato osa prochází je vlastní zámecká budova, na kterou přes spojovací průjezdy s balkony navazují boční křídla, protějškově disponované. Severní část prostranství čestného dvora je vymezena ohradními zdmi a svými bočními fasádami se zde uplatňují někdejší objekty stájí a špýcharu. Na severní straně jde čestný dvůr uzavřen ohradní zdí na křivkovém půdorysu, jejíž brána je orientována na hlavní osu celého areálu.

 Boční křídla zámku spolu s hlavní zámeckou budovou jsou urbanistickým a architektonickým středem areálu. Výstavba reprezentativní skupiny těchto tří staveb byla plánována zřejmě již od samého počátku budování zámku v prvním desetiletí 18. Století. Jejich dnešní podoba je však výsledkem dlouhého a složitého stavebního vývoje, během nějž se podstatně změnil rozsah a výšková dimenze prakticky všech hmot. Křídla tak v původní situaci byla přízemní a sestávala ze dvou samostatných staveb teprve dodatečně propojovaných a dostavovaných na dnešní délku a rozsah. Kolem roku 1800 byla pak křídla zvýšena o patro a následně spojovacími krčky svázaná s hlavní budovou, jejíž radiální křídla byla před tím též prodloužena (kolem roku 1750).

Severozápadní křídlo zámku neprošlo od roku 1839, kdy bylo částečně poničeno ohněm, žádnou větší obnovou. Současná podoba objektu je tak výsledkem několika stavebních etap 18. a počátku 19. století a následných drobných, většinou utilitárních zásahů 19. a 20. století

Dispozice bočního západního křídla je poměrně nepravidelná, což je dáno jednak atypickým půdorysem, jednak rozšiřováním křídla četnými přístavky

V přízemí lze dispozici dělit do tří částí. V prvé části je to spojovací křidélko mezi zámeckou budovou a vlastním severozápadním křídlem, druhou částí je trojtakt v jižní části křídla, paralelní s hlavní osou celého areálu, třetí díl pak tvoří jedno až dvoutrakt severní části na segmentovém půdorysu.

Prvé patro je téměř v celém svém rozsahu disponováno jako příčný dvoutrakt s prostory při nádvorní obvodové zdi a chodbou a dalšími komunikacemi při zadní obvodové zdi. Patro vzniklo téměř jednotně při klasicistní nástavbě křídla.

Nad západním bočním křídlem jsou dvě půdy ve stejné výškové úrovni, předělené cihelnou štítovou zdí.

Krov je jednoduchý, bez plných vazeb. Vazby mají jedno patro hambálků. V každé čtvrté vazbě běží vazný trám, v ostatních vazbách jsou zřejmě krokve čepovány do pozednice bez kráčat. Dřevo krovu je ručně opracované, spoje čepované. Konstrukčně složitější krov je pouze nad krajní zalamující se jižní části budovy, kde je na diagonálním směru plná vazba s jednoduchou ležatou stolicí. Na krovu je plné podbití pro břidlicovou krytinu.

Zcela shodné řešení krovu má i severní půda za cihlovým štítem. Tam ovšem jsou některé vazby na západní straně prohnilé, novodobě podepřené dřevěnými sloupky.

 

Přízemí bude v přední části, tedy v rozsahu od bočního křídla hlavní zámecké budovy až k prostoru kaple a navazujících dvou místností využito pro vzdělávání.

Bude se jednat o náznakovou interiérovou (expoziční) instalaci s využitím historického mobiliáře, která bude sloužit jako výuková dioramata pro kurzy věnované mobiliáři a památkové péči. Multifunkční využití bude mít zámecká kaple, která bude zároveň sloužit jako učebna či sál pro společenské akce (audiovizuální technologie nebude přímo vestavěna, bude možno použít mobilní přístroje, vybavení a infrastruktura bude skryta v konstrukcích). Obnovena bude původní historická cukrárna a byt cukráře.

Další prostory v přízemí křídla budou určeny k využití kombinujícímu výuku s volnějším režimem, umožňujícím pořádání tematických a komponovaných akcí, případně volnější návštěvnický provoz se specializovaným prodejem a například doprovodnými dílnami. Jedná se o původní kuchyni a další provozy, zčásti bydlení zaměstnanců, navazuje drobné hospodářské zázemí s chlívky, kurníky a chlévem, dále otevřenou a krytou kůlnou a uzavřeným dvorkem se sousední zahradou. Zde je předpokládáno klidové zázemí pro frekventanty s možností pobytu a relaxace.

 

Prostory v patře budou kombinovat využití pro kulturní výuku a galerijní provoz. Prostory v zadní části využity jako depozitáře.

Účelem projektu je příprava celkové rehabilitace této části památkového areálu a její přizpůsobení novému provozu v rámci celku. Snahou bude vytvoření vzdělávacího centra pro kulturní vzdělávání, samozřejmě za předpokladu plného zachování veškerých památkových hodnot. Předpokládaný přístup je „stavební restaurování“ s co nejmenším podílem nově vkládaných konstrukcí a nevratných úprav.

Vytvoření vzdělávacího centra nepředpokládá významné zásahy do konstrukcí, účelem centra je „zážitková“ pedagogika v autentickém prostředí, kdy se výuka do značné míry přizpůsobuje autentickému prostředí a ne naopak.

Pro rekonstrukci budou použité klasické stavební matriály za předpokladu plného zachování veškerých památkových hodnot. Objekt bude stavebně restaurován s co nejmenším podílem nově vkládaných konstrukcí a nevratných úprav. Dozdívky budou z klasických plných cihel na nastavovanou maltu. Historické omítky budou doplněné dle stávajících z čistě vápenných omítkových směsí namíchaných dle výsledků analýz původních omítek s obdobnou skladbou a zachovanou povrchovou strukturou. Výmalba z doby působení Rudé armády bude zachována bez prezentace (1.18 a 2.22). Malovaný strop a stěny v prostoru bývalé kaple bude restaurovaný. Předpokládá se rovněž restaurování zachovalých malířských povrchů u okenních stěn v místnostech 1.13 a 1.14, zachovaná původní historická vypichovaná omítka (severní stěna místnosti 1.21), restaurování původní omítky s malbou v 2.05, 2.09, 2.10 a 2.11.

Části rekonstrukce je i provedení opatření proti pronikání vlhkosti do konstrukcí. Toto zahrnuje provedení po obvodu dutiny s návaznosti na provětrávanou dutinu podlahy omezující vzlínání vlhkosti do stěn.

Součásti rekonstrukce je i provedení nové vnější fasády. Současná keramická krytina střechy bude revidována – oprava poškozené krytiny (cca 20%) a výměna všech klempířských prvků. Při revize střechy bude zkontrolován dřevěný krov a ošetřen proti plísním a dřevokazným houbám.

V rámci rekonstrukce proběhne výměna rozvodů elektro, zdravotechniky a vytápění včetně nového napojení na areálové rozvody. Stávající napojení objektu na rozvody je nevyhovujícím stavu.

Cenné uměleckořemeslné prvky budou odborně opravené nebo restaurované dle soupisu uměleckořemeslných prvků a po odsouhlasení restaurátorského záměru. Restaurované prvky budou: prostor bývalé kaple, malířské povrchy u okenních stěn v místnostech 1.13 a 1.14, původní venkovní omítka na severní stěně v místnosti 1.21, restaurování původní omítky s malbou v 2.05, 2.09, 2.10 a 2.11. Rovněž se předpokládá restaurování dveřních křídel do místnosti 1.17, 1.18 a dveře do kaple z 1.17.

Fotogalerie reference