Zámek Veltrusy - rekonstrukce severních stájí

Projekt: listopad 2010
Druh stavby: zámek
Místo stavby: Veltrusy
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Vlastní komplex zámeckých budov je symetricky disponován kolem prostoru čestného dvora, otevřeného k severu. Hlavní osou symetrie je zde hloubková osa celého areálu a parku běžící ve směru sever – jih v délce několika kilometrů od vstupní brány parku v obci Veltrusy až k objektu tzv. Červeného mlýna. Centrálním objektem, kterým tato osa prochází je vlastní zámecká budova, na kterou přes spojovací průjezdy s balkony navazují boční křídla, protějškově disponované. Severní část prostranství čestného dvora je vymezena ohradními zdmi a svými bočními fasádami se zde uplatňují někdejší objekty stájí a špýcharu. Na severní straně jde čestný dvůr uzavřen ohradní zdí na křivkovém půdorysu, jejíž brána je orientována na hlavní osu celého areálu.

Objekt severní stáje je součástí velkého hospodářského dvora přiléhajícího k západní straně hlavních objektů zámku. Dvůr vznikl v těsném sousedství zámku jako nezbytné provozní a ekonomické zázemí velkého šlechtického sídla. Dnešní koncepce hospodářského dvora vznikla ve 40. letech 18. století, kdy už patrně přestaly dostačovat starší a menší hospodářské objekty. Dvůr byl vymezen značně velkoryse na půdorysu mírně protáhlého obdélníka orientovaného v severojižním směru. Volné prostory po obvodu tohoto obdélníka byly postupně, podle vzrůstajících nároků na hospodářské zázemí, zastavovány objekty potřebného účelu.

Objekt stáje tvoří spolu s navazujícím objektem vozovny celou severní stranu hospodářského dvora. Stáj byla nově upravena v polovině 20. století ze staršího, již zchátralého objektu. V posledních desetiletích byl objekt užíván pro nejrůznější hospodářské účely. Jeho nynější stav odpovídá způsobu užívání a nedostatečné údržbě uplynulých let.

Účelem projektu je příprava celkové rehabilitace této části památkového areálu a její přizpůsobení novému provozu v rámci celku. Předmětem projektu je oprava a revitalizace objektu pro účely stravování a ubytování. V objektu jsou též vytvořeny prostory umožňující různé společenské a výukové aktivity.

Vytvoření stravování a ubytování předpokládá významné zásahy do konstrukcí, přičemž bude brán zřetel na zachování vnějšího objemu a vzhledu objektu.

V objektu severní stáje dojde ke komplexní úpravě interiéru.

Vstup do objektu je zajištěn stávajícím vstupem z hospodářského dvora ve střední části objektu.  Při vstupu je navržena vstupní hala rozdělující objekt na dvě části. V západní části objektu je umístěn, na místě stávajícího bytu, provoz kuchyně, včetně skladů a hygienického zázemí pro zaměstnance. Provoz kuchyně navazuje na jídelnu pultem pro výdej jídel. Jídelna má kapacitu pro 40 sedících hostů. Vedle jídelny směrem ke vstupní hale je umístěno sociální zařízení pro tělesně postižené, sociální zařízení pro muže a ženy, úklid a technická místnost pro tepelná čerpadla a ohřev vody. Ve východní části objektu (od vstupní haly) je umístěno menší občerstvení, pro hosty sedící v exteriéru. Dále pak kancelář, sklad, šatna pro hosty a víceúčelový sál.

Podkroví severních stájí bude využívané pro krátkodobé ubytování hostů.

Přístup do podkroví bude umožněn z hospodářského dvora po dvou venkovních dřevěných schodištích, která budou kopií stávajícího schodiště. V podkroví jsou umístěny dvě vstupní haly přístupné z venkovních schodišť, na vstupní haly navazuje centrální chodba umístěná přes celý objekt severních stájí, zakončena na západní straně úklidovou komorou, ve východní části vstupem do sousedního objektu vozovny. Na centrální chodbu navazují jednotlivé pokoje s vlastním sociálním zařízením. Jedná se o 12 pokojů dvou až čtyřlůžkových. Dále je zde umístěna kancelář pro výdej a sklad lůžkovin, sklad špinavého prádla.

Části rekonstrukce je i provedení opatření proti pronikání vlhkosti do konstrukcí. Toto zahrnuje provedení po obvodu dutiny s návaznosti na provětrávanou dutinu podlahy omezující vzlínání vlhkosti do stěn.

Součásti rekonstrukce je i provedení nové vnější fasády. Současná keramická krytina střechy bude přeložena, doplní se poškozené části (cca 50%) na konstrukci krovu bude položena pojistná hydroizolace a nové laťování. Provede se výměna všech klempířských prvků. Při revize střechy bude zkontrolován dřevěný krov a ošetřen proti plísním a dřevokazným houbám.

V rámci rekonstrukce proběhne výměna rozvodů elektro, zdravotechniky a vytápění včetně nového napojení na areálové rozvody. Stávající napojení objektu na rozvody je nevyhovujícím stavu.

Fotogalerie reference