Zámek Veltrusy - rekonstrukce konírny

Projekt: listopad 2010
Druh stavby: zámek
Místo stavby: Veltrusy
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Vlastní komplex zámeckých budov je symetricky disponován kolem prostoru čestného dvora, otevřeného k severu. Hlavní osou symetrie je zde hloubková osa celého areálu a parku běžící ve směru sever – jih v délce několika kilometrů od vstupní brány parku v obci Veltrusy až k objektu tzv. Červeného mlýna. Centrálním objektem, kterým tato osa prochází je vlastní zámecká budova, na kterou přes spojovací průjezdy s balkony navazují boční křídla, protějškově disponované. Severní část prostranství čestného dvora je vymezena ohradními zdmi a svými bočními fasádami se zde uplatňují někdejší objekty stájí a špýcharu. Na severní straně jde čestný dvůr uzavřen ohradní zdí na křivkovém půdorysu, jejíž brána je orientována na hlavní osu celého areálu.

Konírna je dlouhým přízemním objektem na obdélném půdorysu, situovaným severně od severního čela východního bočního křídla zámecké budovy, přibližně protějškově k objektu špýcharu. V původním stavu byla konírna přesným protějškem špýcharu, avšak byla zvětšena směrem k východu klasicistní přístavbou.

Řešený objekt je na parcele č. 104.

Konírna je hodnotným pozdně barokním objektem ve špatném stavu.

Dispozičně lze objekt jasně rozdělit do dvou částí. Větší na západní straně – v rozsahu osmi os bočního průčelí – je barokní, disponována původně jako trojlodní hala. Menší část na východní straně s mírně nepravidelnou dispozicí trojtaktu se střední chodbou, je klasicistní. Sklep leží mimo budovu.

Interiéry větší části objektu jsou zanedbané, ve východní klasicistní části bez výtvarné hodnoty.

V západní části budovy v rozsahu sedmi os hloubky zabírá téměř celý půdorysný rozsah trojlodní hala, která v původním stavu sahala ještě o jednu osu dále k východu. Tento prostor má plackové klenby oddělené přímými pasy, svedenými do okosených pilířků s profilovanými patkami a prostou páskovou římsou. Klenby jsou cihelné. V bočních stěnách jsou mělké, široké výklenky se stlačenými záklenky a zabudovanými dvojicemi kamenných žlabů. Zdivo stěn je smíšené s převahou lomového kamene.

V západní části prostoru v bočních lodích jsou vyděleny menší prostory cihelnými příčkami, vsazenými na spáru k pilířům i pasům kleneb. Ve střední lodi prostoru tvoří podlahu cihelná dlažba, v bočních je podlaha prkenná. Ve východní části budovy lze jasně vydělit čtyři, zhruba traktové prostorové jednotky. Následující trakt zabírá hlavní chodba klasicistní části procházející celou hloubkou domu. Prostor chodby má trámový, záklopový strop, prkna mají okosené hrany.

V krajní východní části budovy jsou čtyři prostory, disponované do dvou dvojic při obou bočních obvodových zdech. Všechny tyto prostory jsou plochostropé.

Před severním průčelím východní části budovy je přístavek drobné předsíňky s plochým stropem. Přístavek vznikl novodobě.

Na severní straně od východní části budovy se nachází sklep.

Fotogalerie reference