Zahrady HK

Druh stavby: rekonstrukce zahrad
Místo stavby: Hradec Králové
Stupeň PD: projekt pro provedení stavby
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Posuzované území se nachází na jižním okraji městské památkové rezervace, konkrétně se jedná o svah návrší s původním středověkým jádrem města. Řešené území jižní terasy je na jihu ohraničena zástavbou Komenského ulice, na severu pak domy čp. 34, čp 800, areálem Nového Adalbertina čp. 32 a kaplí sv. Josefa. Na západě hranici pojednávaného území tvořící schodiště Bono Publico, na východě schodiště Gočárovo. Vlastní svah je dnes členěn třemi hlavními terasovými stupni s příslušnými zdmi. Nejnižší stupeň terasy se zdí na úrovni Komenského ulice je pozůstatkem tzv. dolní městské hradby.

Současný stav zájmového území je v katastrofickém stavu. Pozemek je svažitý, špatně přístupný, dnes pouze přes objekty přiléhající k náměstí a jedním vstupem z Gočárova schodiště. Rekonstrukce bude probíhat za minimální podpory mechanizace. Jediná možná zásobovací cesta je z ulice Komenského přes dvůr SZŠ, který je v majetku města. Zde je možno umístit stavební výtah pro dovoz materiálu. Rovněž přes tento dvůr je možný odvoz sutě.

Slínovcové podloží, které je v horní části teras v hloubce 4,5 až 12 m, v dolní části zahrady je předpokládaná mocnost naplaveného nadloží je 3 až 4 m, ostatní výplň je antropogenní. Jde o terasovitě ukládané násypy cíleně nebo náhodně od středověku až do 20. století. Podzemní voda nevytváří souvislou zvodeň, voda, která se v daném území s propustnými kvartérními vrstvami objevuje je pravděpodobně srážková, z porušených kanalizačních a vodovodních řadů. Voda v méně propustných vrstvách navážek se může zdržovat v mělkých depresích; další voda může pocházet z puklinového systému slínovců, tato vody je pravděpodobněji velmi hluboko a její hladina neovlivňuje navážky.

Násypy mají malou pevnost, ale poměrně velkou soudržnost. Tyto vlastnosti ovlivnil návrh statického řešení opěrných zídek teras.

Svah je stabilní, jsou možné pouze lokální sesuvy způsobené rozdílným materiálem a stářím násypů.

Urbanistickým záměrem bylo zpřístupnit a revitalizovat území mezi Gočárovým schodištěm a schodištěm Bono Publico. Ze severní strany budou zachovány vstupy z přilehlých budov. Tyto vstupy však nebudou veřejnosti k používání. Jejich režim bude zcela závislý na majitelích objektů. Taktéž část teras nejblíže k objektům je provozně oddělitelnou částí.  

Pro veřejnost budou terasy přístupné z východní a západní strany a to ze schodišť Bono Publico a Gočárova schodiště. Z východní strany se obnoví stávající vstup z Gočárova schodiště. Ze schodiště Bono Publico bude vybudovaný nový vstup z podesty schodiště. Vstup bude umístěn ve stávajícím výklenku a kompozičně splyne se stavbou. Poloha vstupů je navrženy tak, aby jednotlivé protilehlé vstupy na sebe logicky navazovaly a umožnily jednoduchou orientaci. Z těchto „hlavních“ tras je možný přístup do dalších úrovni. Hlavní příčné propojení jednotlivých teras je pod bývalým pavilónem jezuitské koleje. V místě stávajících vyrovnávacích schodišť (salla terrena) – poloha schodišť je zachována.

Rekonstruovaná zahrada bude doplněna o drobnou architekturu, umělecké plastiky a fontány. V maximální míře budou při obnově použité hodnotné prvky, jedná se o kamenné nádrže (využijí se pro nádrže fontán), zbytek původní pískovcové dlažby a při obnově opěrných zdí bude použito maximální množství původního stavebního materiálu.

Na jižní straně není možné terasy zpřístupnit. Technicky by to bylo obtížné, pozemky pod hradbami jsou v soukromém majetku a vzhledově je zastínění opěrné spodní zdi pro odbor památkové péče nevhodný. Není technicky možné zajistit zpřístupnění teras imobilním občanům.

Fotogalerie reference