Vstupní objekt mezi Schwarzenberským a Salmovským palácem

Druh stavby: vstupní objekt
Místo stavby: Praha
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Oba paláce již v minulosti využíval jediný majitel a teprve následně se rozdělily a jejich další vývoj pokračoval izolovaně. Navrhovaná vstupní hala umožní využití obou paláců společně pro sbírky Národní galerie.

Projekt vstupní haly vychází z vítězného návrhu mezinárodní soutěže od španělského architekta Josepa Louise Matea, MAP Arquites Barcelona. Výsledný návrh zpracoval J. L. Mateo, dle požadavku galerie, úpravou suterénu vlastního projektu podle architektky Aleny Šrámkové, která se umístila v soutěži na druhém místě.

Hlavní vstup se nabízí z původního dvora stávající branou. Plošný rozlehlý dvůr bude částečně překryt skleněnou konstrukcí. Vzniklá hala bude výškově členěna a v návaznosti na vstup umístěné pokladny, informační centrum, půjčovna audioprůvodců a specializované prodejny.

Přemístění uváděných provozů ze Schwarzenberského paláce umožní při výhodnějším zachování památkových hodnot rozšířit výstavní plochy. Dislokování provozů mezi oba objekty je pak nesmírně výhodné jak s ohledem na snížení počtu pracovníků, tak i na úsporu provozního zázemí.

zohledňuje požadavky Národní galerie.

Vstupní hala do galerijního komplexu Národní galerie, tvořeného Salmovským a Schwarzenberským palácem je umístěna na dvoře, který je vymezený západním a jižním přistavěným křídlem paláce Salmovského, navazujícím na severní a jižní křídlo hlavní budovy paláce Schwarzenberského.

Na nádvoří vznikne za ohradní zdí s branou při Hradčanském náměstí hlavní nástupní prostor, tvořený vestavbou, propojující oba paláce, s pokladnami a informačním centrem, ve formě prostorné prosklené haly.

Z centrální haly by návštěvníci nastupovali do „sbírky I“ ve Schwarzenberském paláci, „sbírky II“ v Salmovském paláci i do studovny. Z haly by byla přístupná i evidence zaměstnanců, interaktivní dílny i haptické exponáty.

Do nádvoří Salmovského paláce je možno, kromě přímého vstupu branou z Hradčanského náměstí, vejít z nové haly „průjezdem“ v jeho západním křídle. Z nové haly bude rovněž přístupný Schwarzenberský palác. Rampami, které vyrovnávají různé úrovně dvora a přiléhajícího paláce, je možné se dostat do prodejny a dále do nástupní chodby v úrovni přízemí.

Součástí haly je prosklené patio s prosvětlenou vodní plochou, do které je sváděna voda ze střechy vstupního objektu.

V nádvoří bude kromě vstupní haly zachován z části vlastní vnitřní dvůr, se vstupem do haly, do malého jižního křídla Salmovského paláce a do východního křídla Schwarzenberského paláce.

Novostavba ústředního vstupního objektu do Salmovského Schwarzenberského paláce navazuje na rekonstrukci těchto objektů.

Tato část dokumentace řeší vstupní halu. Napojení na média je z provozního i technického hlediska řešeno ze sousedních paláců.

V projektu rekonstrukce Salmovského paláce je již počítáno s napojením paláce na vstupní halu.

Novostavba haly je umístěna na dvoře mezi budovami obou paláců.  Jedná se o jednopodlažní objekt v rozsahu 1. nadzemního podlaží a částečně 1. podzemního podlaží.

Přízemí objektu vyrovnává různé výškové úrovně dvora a vstupů do sousedních paláců několika propojenými rampami. Podlaha je částečně dvojitá, zčásti jsou zde vedena media. Ostatní rozvody jsou vedeny v kanálcích, případně v podlaze.

Nosná konstrukce střechy je tvořena ze tří hlavních podélných trámů a devíti sekundárních ortogonálních nosníků.  Každý z hlavních rámů podpírají dva ocelové sloupy. Konce hlavních nosníků se opírají o stávající průčelí.

Tyto tři rámy jsou vyřešeny rozdílným způsobem v závislosti na jejich umístění v projektu:

Vnější rám, který je podél původní brány, bude tvořen standardním nosníkem. Nižší pásnice tohoto profilu bude na stejné úrovni s pásnicí nižšího sekundárního nosníku.

Centrální rám je vyřešen pomocí standardního ocelového I nosníku. Tentokrát horní pásnice jsou ve stejné úrovni, aby byla zachována kontinuita střechy.

Třetí rám je odlišný. Je navržen jako prostorový nosník ze standardních nosníků, opláštěn z  oxidované „cortenové“ oceli. Tento dutý nosník má šířku 2200mm a výšku 300mm.

Zastřešení je tvořeno několika různými druhy střešního pláště. Centrální část tvoří střechu železobetonová konstrukce, s tepelnou izolací, vodotěsnou folií a pokrytou drobným štěrkem.

Povrch střechy na volném okraji, tvořený nosným prostorovým trámem, zakrývá krytina z cortenového plechu. 

Doplňující pásy mezi centrální střechou a okolními stavbami jsou tvořeny prosklenou střechou z bezpečnostního izolačního skla a pásy z fasádních dílců s povrchovou úpravou ze zinkového plechu.

Z centrální části střechy je voda částečně svedena do vodní plochy v proskleném patiu.  Vodní plocha bude prosvětlena.

Prostor haly je od vnitřního dvora oddělen prosklenou stěnou, tvořenou díly z izolačního lepeného dvojskla.

Vnitřní dvůr bude upraven a snížen na úroveň vstupu do jižního křídla Salmovského paláce a průběhu kamenného soklu Schwarzenberského paláce. 

Současně s výstavbou vstupní haly a dvora bude provedena a dokončena oprava fasády obou paláců. Pod úrovní terénu budou podél paláců větrací dutiny, které pomohou odstranit vlhkost vnějších stěn.

 

Součástí rekonstrukce bude také stávající schodiště do suterénu Schwarzenberského paláce, včetně navazující chodby. V chodbě budou umístěny dveře, které oddělí prostory haly a suterénu Scharzenberského paláce.

Fotogalerie reference