Sanace havárie opěrné zdi

Projekt: říjen 2013
Druh stavby: sanace
Místo stavby: Mladá Boleslav
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Před zahájením prací na stabilizaci svahu je nutné vyřešit odvedení dešťové vody ze svodu střechy hradu mimo svah nad opěrnou stěnou. Provizorní řešení bude napojení na volný konec svodu plastové potrubí, které bude ukončené mimo svah se stěnou.

Dle části statiky bude provedena stabilizace stabilizace ponechané kamenné stěny dřevenými rozpěrami a příložnými pažinami.

Na terasové zahradě je zděná kolna o půdorysných rozměrech 3,3x2,0m. Kolna bude opatrně stržena, aby nedošlo k poškození kamenné stěny. Základy kolny budou odstraněny.

Po havárii je stěna zřícena od koutu s přilehlou stěnou v délce 6,3m, další zhruba 3,0 metry je stěna staticky narušená a vykloněná směrem do zahrady. Od koutu stěny je navržena železobetonová stěna v délce cca.8,3m. Počátek a délka železobetonové stěny bude upřesněno na místě. V její délce bude kamenná stěna odstraněna v celém rozsahu od krycí desky po založení. Předpokládá se, že zhruba 1,0-1,5metru kamenné stěny bude odstraněno od hrany železobetonové stěny z důvodu jejího poškození. Bude upřesněno při realizaci. Nemusí se jednat o odstranění stěny v celé její výšce.

Ze svahu nad kamennou stěnou se odstraní v místě sesuvu uvolněné drny trávy, kameny. Provede se hrubé vyčištění terasové zahrady od samostatných balvanů, bloků zdiva. Kameny ze zdiva budou očištěny a uskladněny pro opětovné použití. Zahájí se stabilizace a odkop svahu nad stěnou, postupné odstraněny zbytků stěny, odklizení suti zterasové zahrady a provedení mikropilot dle časového a pracovního postupu uvedeného v projektu statiky-mikropiloty. Po odstranění zbytků stěny se výkop rozšíří a prohloubí pro založení betonové stěny včetně podkladního betonu. Část zvětšovaného prostoru výkopu bude zasahovat do skalního vápnito-jílovitého pískovcového podloží. Základová spára pro stěnu bude ošetřena podkladním betonem o tl.100mm. Z každé strany železobetonové stěny se od kraje v jedné čtvrtině její délky vyseká do skalního podloží drenážžebro vedené napříč základovým pasem. Drenážžebro musí být ve skalním podloží prodlouženo až k deluvium- eluviální zemině. Příčný průřez drenážního žebra je 300x300 mm. Prostor žebra se vyplní štěrkem a celé se obalí filtrační geotextilií.

Po provedení podkladního betonu základové spáry bude následovat betonáž stěny (realizovat dle projektu Statika, bude betonováno ve dvou fázích). Počátek stěny v koutě a celková délka stěny bude upřesněna na místě. Ve stěně budou umístěny drenážní plastové trubky průměru 60mm ukončeny na pohledové straně litinovým návlekem. Drenážní potrubí budou vyspárovány směrem k líci stěny, budou zhruba 100mm nad upraveným terénem a vodorovně budou od sebe vzdáleny 1000mm. Na rubové straně bude potrubí ukončeno ze dvou plátů ze sklotkaniny. Betonová stěna bude z obou bočních stran ukončena dilatační spárou z polystyrénu o tl.40mm. Na pohledové straně kamenné stěny bude dilatační spára přiznána o tl. 20mm. V kamenné části spára nebude vyplněna.

S ohledem na nestabilitu svahu, a s tím spojené nebezpečí práce mezi stěnou a svahem lze očekávat, že bednění na rubové straně bude ponecháno a po hutněných vrstvách cca.300mm bude zasypáno. Zásyp bude proveden ze sesunuté zeminy, která bude zbavena zbytků zřícené stěny, balvanů a stavební sutě. Předpokládá se, že cca. 30% objemu zásypu bude nutné provést z dovezené zeminy. V místě drenážních trubek bude drenážštěrková vrstva frakce 32-64 o výšce 300mm.

Při vrcholu stěny bude položen žlab z betonových prefabrikovaných žlabovek o šířce 250mm do maltového lože. Žlab bude proveden v celé délce kamenné stěny při zahradě domu č.p.76. Spád bude 30mm na 10m směrem k pozemku s historickou odvodňovací štolou. Svahování ternu při žlabu bude upraveno. Zásyp bude uzavřen vrstvou z ornice o mocnosti 100-150mm. Následně zatravnit.

Likvidace dešťové vody ze žlabu bude provizorně vyřešena volným rozlivem na terén pozemku p.č.34/1, na kterém je vedena historická odvodňující štola. Trvalé odvodněžlabu bude řešeno společně s řešením odvodnění střechy hradu.

Po skončení betonáže stěny a úplného odstranění sesunuté zeminy na zahradě bude výkop při lícové straně stěně zasypán do úrovně horní strany základu. Z důvodu zajištění jedné roviny pohledové strany kamenné stěny bude v místě železobetonové stěny vyzděna kamenná přizdívka z pískovce, její tloušťka se předpokládá 150-300mm. Přizdívka z důvodu rozdílných dilatačních pohybů kamene a betonu nebude lepena k železobetonové stěně. Přizdívka bude k betonové stěně přichycena přes ocelové trny vložené do ložných spár. Předpokládá se 5-6 kotev na 1m2. Z každé strany železobetonové stěny bude dozděna kamenná stěna v plné šířce. Na přizdívka a dozdívku stěny bude použity kameny ze zřícené stěny, případně budou opracovány, tak aby bylo možné jejich použití. Předpokládá se, že bude nutné zajistit 35% objemu nových kamenů pro přizdívku a dozdívky. Pískovcové kameny budou spojeny trasovou maltou, která bude použita i na spárování. Přizdívka i nově dozděčást stěny budou ukončeny krycími kamennými deskami, tak jako je tomu u stávající stěny. Výška železobetonové stěny je navržena z důvodu stabilizace svahu do shodné výšky, jako je celková výška stávající kamenné stěny. Krycí desky v místě ŽB stěny budou překrývat jak přizdívku, tak i ŽB stěnu, což vede k tomu, že krycí desky budou zhruba o 140mm výše, než stávající. Krycí desky jsou tloušťky cca.100mm, a bude uložen do trasové malty. Desky budou vyspádovány směrem k pohledové straně a na volném konci zespoda bude vyfrézována odkapová drážka. Na opravu a doplnění krycích desek v opravované části stěny bude použito 90% nových desek.

Nezřícená část stěny bude očištěna tlakovou vodou, odstraněny volné části a volné kameny, chybějící kameny budou doplněny. Větší pozornost je potřeba věnovat stěně v místě zbourané zahradní kolny. Na opravu stěny budou použity kamenů ze zřícené stěny. Na nezřícené stěně budou krycí desky vyspraveny a hrubě poškozené kameny nahrazeny novými (předpokládá se 20% desek). V deskách bude ze spodní strany převislého konce vyfrézována odkapová drážka.

S ohledem na malou tloušťku zásypu základů železobetonové desky doporučujeme zásyp provést z oblázku ohraničených záhonovým deskovým obrubníkem, který bude mírné zapuštěn pod úroveň terénu. Alternativně na základy položit kameny do malty. Na zásyp výkopu bude položena vrstva ornice a zatravnit.

Po skončení prací bude zahrada ošetřena zahradníky včetně plochy po odstraněné kolně

Fotogalerie reference