Revitalizace objektu „Atlantik Děčín“ na městské kulturní zařízení (knihovna, multimediální centrum)

Druh stavby: revitalizace
Místo stavby: Děčín
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby


Situování objektu bylo dáno záměrem revitalizace objektu „Atlantik“. Z povahy území vyplývá i zvolené hmotové řešení s volným parterem, kudy prochází jen dvě základní vertikální komunikace. Objekt je navržen jako solitér, oddělený ve hmotě od sousedního administrativního objektu „ČSPL“. V přízemí domu se nachází kromě vstupních prostor i Městské informační středisko s malým občerstvením, situované zde též z důvodu blízkosti stanice osobní lodní dopravy.

V suterénu je umístěno veřejné hygienické zařízení, přístupné z parteru po rampě. Pěší komunikace se schodištěm, vedoucí k domu z ulice K. Čapka bude nahrazena rampou ve stávající trase. Kromě vchodů z parteru bude možno vstoupit do objektu v úrovni 2.NP, z pěší lávky, přímo do prostor městské knihovny a vzdělávacího centra, které zde budou sídlit.

Z architektonického pojetí objektu vyplývá i jeho konstrukční řešení. Základní tvar tvoří obrysově oblá hmota 2. a 3. nadzemního podlaží nesená sloupy, kterou prostupují tubusy dvou vertikálních komunikací se schodišti a výtahovými šachtami od úrovně suterénu až po 4. nadzemní podlaží, které má formu střešní nástavby. Ta je obklopená terasou na pochozí střeše nad 3.NP. Stropní desky 2. a 3.NP budou provedeny se zúženým přesahem, tvořícím stínící pevnou markýzu po celém obvodě.

Plášť budovy, s ohledem na vnitřní dispozici, tvoří převážně prosklená kovová konstrukce s barevnými akcenty vláknitých plných desek. Plná část pláště s menšími okenními otvory je v líci tvořena cementovláknitými deskami. Jednotlivé dřevovláknité desky v prosklené části a dělení plného pláště tvoří stylizované různobarevné hřbety knih se jmény spisovatelů, básníků, význačných typografů.

Prosklená fasáda v úrovni 2.NP ustupuje v místě terasy z líce obrysu s boky v měkkých tvarech, tvořených ze segmentů z dřevovláknitých desek a je opatřena dveřními otvory. V prostoru kanceláří a denních místností v zázemí knihovny jsou prosklené části obvodového pláště opatřeny do výše parapetu matným sklem. Přístupovou pěší lávku v úrovni 2.NP vedoucí z ulice K. Čapka (ve směru od centrálního náměstí) tvoří plnostěnná betonová konstrukce s podporou, z venku oblá, včetně plných zábradlových zídek. Lávka se při ulici K. Čapka větví na dvě části v převažujících směrech přístupu.

Nosné sloupy skeletu prochází viditelně, v místech, kde je fasáda prosklená, průběžně šikmo, nakloněny směrem vzhůru k obvodu budovy. Vnější svislý zvlněný obrys budovy je ukončen v místě pochozí střechy s terasou skleněným zábradlím. Střešní nástavba obdélného půdorysu s přesahující střešní deskou, měkce na nárožích zaoblená, má plné obvodové stěny (technického zázemí) tvořeny v líci opět cementovláknitými barevnými deskami. Prosklené části s učebnami a multifunkčním sálem mají dřevěnou konstrukci, dle dispozice s vloženými prosklenými dveřmi pro výstup na terasu.

Parter pod objektem a směrem k Labské ulici, včetně přístupových pěších i pojízdných cest, ramp a chodníku, bude v měkce v křivkách tvarovaném půdorysném rozvrhu zadlážděn kamennou dlažbou. Místo pro zásobování bude vyznačeno patníky. Zelené plochy se stávající vzrostlou zelení budou ošetřeny a doplněny o novou výsadbu dle návrhu v projektu zeleně. Parter bude opatřen prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení). V prostoru před informačním střediskem bude vytvořeno místo pro venkovní posezení v rámci občerstvení.

Fotogalerie reference