Rekonstrukce rodinného domu v Jiřetíně pod Bukovkou

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Jiřetín pod Bukovkou
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby


Řešené území se nachází na okraji obce Studnice, pozemek je obklopen zelení. Řešené území je ve vlastnictví investora. Jedná se o několik pozemků, které jsou po obvodu oploceny. Na pozemcích se nachází stávající rodinný dům, příjezdová komunikace a zeleň.

č.pozemku      výměra
1114/9                 388       ostatní plocha
St. 326                 331       zastavěná plocha a nádvoří
1114/5               4112       trvalý travní porost


Nová přístavba ke stávajícímu rodinnému domu je navržena jako nepodsklepený, jednopodlažní objekt rozměru cca 15,300 x 16,400 m. Od stávajícího domu je přístavba oddilatována. Svislé nosné konstrukce tvoří z části zděné obvodové stěny tl.190 mm (POROTHERM 19 AKU, P10/M5) a ocelové sloupy TR 121x16.

Stropní deska je železobetonová tl. 200 mm. Deska je na obvodových stěnách propojena s obvodovým betonovým věncem a betonovou střešní atikou. Takto vytvořený obvodový trám šířky 190 mm má celkovou výšku 825 mm a plní funkci překladů nad otvory.

Celková stabilita objektu je zajištěna stěnovým a skeletovým konstrukčním systémem. Střešní konstrukce je navržena jako plochá s odvodem dešťových vod přes dvě vpustě napojené na kanalizaci. Plochá střešní konstrukce bude zasypána kačírkem nebo zde bude extenzivní zeleň. Fasádu objektu tvoří prosklené plochy, kontaktní zateplovací systém v bílé barvě a kamenný obklad.

Fotogalerie reference