Rekonstrukce objektu Rokycany

Projekt: říjen 2013
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Rokycany
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Dům č.p.117 stojí uvnitř uzavřeného areálu se dvěma vjezdovými bránami a brankou pro pěší. Oplocení je tvořeno zčásti historickou kamennou zdí, zčásti zadními obvodovými zdmi utilitárních novodobých přízemních garáží, dílen a kanceláří. Obě brány jsou rovněž novodobé, pouze branka si zachovala historický charakter. Severovýchodní část areálu je zatravněna a roste zde několik stromů, ostatní plochy mají betonové povrchy.

Dům č.p.117 stojí uvnitř areálu. Oplocení je tvořeno zčásti historickou kamennou zdí, zčásti zadními obvodovými zdmi utilitárních novodobých přízemních garáží, dílen a kanceláří. Severovýchodní část areálu je zatravněna a roste zde několik stromů, ostatní plochy mají betonové povrchy.

Za vstupem do objektu je zádveří, vyčleněné ze středové chodby dřevěnou prosklenou stěnou s dvoukřídlovými dveřmi – stěna i všechny další dveře v objektu jsou novodobé, některé zřejmě pocházejí ještě z rekonstrukce v letech 1974-8, část je z pozdější doby. V západní stěně zádveří jsou dveře vedoucí do malého sklepa zaklenutého cihelnou valenou klenbou. Jednoramenné schodiště do sklepa je betonové stejně jako podlaha a pocházejí zřejmě z poslední rekonstrukce. V severní stěně je větrací otvor, nad kterým je výseč v klenbě. Stěny i klenba jsou omítané.

Chodba, která vede středem přízemí ke schodišti, je zaklenuta třemi poli plackové klenby oddělenými nestejně širokými pásy. Z její pravé poloviny vystupuje schodiště do pater, vlevo je malá místnost, původně chodba ke dveřím na dvůr. Z té je přístup do malé komory pod schody. Na levé straně chodby jsou dveře do velké místnosti vzniklé vybouráním nosné stěny mezi dvěma téměř čtvercovými místnostmi. Obě části jsou zaklenuté křížovou klenbou bez hřebínků, která vybíhá z pilířků při stěnách. Na protilehlé stěně jsou dveře do obdélné místnosti, rovněž zaklenuté čtvercovou křížovou klenbou bez hřebínků s valenou klenbou po stranách. Uprostřed dispozice na levé straně je příčná chodba, z které jsou přístupny úklidová komora, WC pro muže a pro ženy, jedná se o úpravu z poslední rekonstrukce. Nad úklidovou komorou je vidět část podhledu částečně zrušeného novodobého schodiště. Další místnost je přístupná dveřmi v jižní fasádě. Jedná se o „zádveří“ s výklenkem, kudy procházelo schodiště a malou místnost, v jejímž jihozápadním rohu je zaoblený výklenek po točitém gotickém schodišti.

Schodiště do 2. NP je trojramenné, na druhé mezipodestě se odpojuje krátké schodiště na pavlač. Je zaklenuté stoupavou segmentovou klenbou, na podestách plackami. Schodišťová hala v 2. NP je plochostropá stejně jako všechny ostatní místnosti v tomto podlaží. Na levé straně leží dvě přibližně čtvercové místnosti (stejně jako původně v 1. NP) propojené dveřmi. Na pravé straně je novodobě pomocí příček vytvořena chodba, z které se vchází do kanceláře, skladu, kuchyňky a na WC. Z kanceláře je přístup do archivu při severní fasádě a do další kanceláře při jižní fasádě. Tato kancelář je ještě přístupná z pavlače a v jejím jihozápadním rohu je zaoblený výklenek po točitém gotickém schodišti – výraznější než v 1. NP. V severovýchodním rohu je šikminou mírně zvýšená podlaha. Jedná se snad o pozůstatek po zlikvidované černé kuchyni, kterou nahradilo novodobé schodiště, jehož torzo je pravděpodobně pod zvýšenou podlahou skladu. Uprostřed dispozice, při severní fasádě je malá kancelář propojená dveřmi s kanceláří v severovýchodním rohu.

Schodiště do 3. NP je téměř totožné jako do 2. NP. Schodišťová hala a všechny ostatní místnosti ve 3. NP jsou plochostropé. Na levé straně jsou opět dvě téměř čtvercové místnosti propojené dveřmi. Na pravé straně je při severní fasádě velká kancelář, do které je přístup z příčné chodby s úklidovou komorou a WC pro muže a pro ženy. Při jižní fasádě je menší kancelář, která je přístupná z krátké chodbičky vedoucí ke schodišti do podkroví. Další kancelář je uprostřed dispozice, při severním průčelí a je propojená s místnostmi v severovýchodním i severozápadním rohu.

Ke schodišti do podkroví vede krátká chodba, rozdíl výšek schodišťové haly a této chodby vyrovnávají dva schody. Na konci chodby je schodiště, které se zatáčí ke dveřím, oddělujícím 3. NP od podkroví a odtud pokračuje jako přímé.

Krov je hambalkový zřejmě z doby výstavby domu okolo roku 1800. 

Fotogalerie reference