Rekonstrukce kláštera sv. Františka z Assisi

Projekt: březen 2013
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Votice
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci budovy konventu bývalého kláštera v jižčásti obce Votice. Z hlediska náplně bude objekt sloužit jako kulturní víceúčelové zařízení pro město Votice.

Objekt se nachází v zastavěčásti obce. Areál se skládá se z jednolodního, lehce obdélného kostela sv. Františka s polygonálním presbytářem a kaplí P. Marie při severní stěně. K jižní stěně kostela přiléhá jednopatrová čtvercová, čtyřkřídlá budova konventu s uzavřeným rajským dvorem. Dříve obklopovala areál ze tří stran klášterní zahrada s hospodářskými budovami. Z těch se dochovala pouze průčelní stěna dlouhé budovy (pravděpodobně sýpky) s bránou stojící při jihozápadním nároží. V současné době je veškerá plocha zahrady na jihu, východě a z části i na severu zastavěna provozními budovami nástupnické továrny bývalého podniku Tesla Votice. Provozní budovy továrny odděluje na jihu rovná zeď probíhající cca 5 m od jižní fasády. Další zeď vymezuje areál na severu a běží až k budovám tzv. Nového zámku. Před západním průčelím je částečně srovnaný zatravněný terén spadající k chodníku, od kterého je oddělen nízkou zídkou. V okolí stavby směrem na západ se nachází bytová zástavba rodinných domů o výšce jedno až dvě podlaží, budova domu pro seniory a směrem na sever jednopodlažní budova Penny marketu.

Urbanistické řešení vychází ze snahy o zapojení nových funkcí kláštera do okolního prostředí, na jedné straně rušné silnice a na straně druhé klidového prostoru klášterních zahrad a rajského dvora, které budou po rekonstrukci klidovým, zeleným protipólem kamennému centru města.

Hlavní důraz je kladen na původní prostor a podobu kláštera. Snahou je vrátit podobu kláštera do doby před rokem 1900. Budou vybourány konstrukce dostavované ve 20. století - nevhodné příčky v chodbě ambitu a v jednotlivých místnostech, odstranění vestavby záchodů a sprch, vybourání dodatečně zazděných otvorů, vybourání betonových podlah, atd. Nově navržené konstrukce budou v maximální možné míře demontovatelné a budou řešeny tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že nejsou původní. Takto nebude výraz prostoru potlačen a návštěvník si uvědomí původní podobu kláštera.

Obnovený rajský dvůr bude sloužit veřejnosti - budou se zde pořádat výstavy, koncerty, farmářské trhy, letní kino, svatby. Návrh navazuje na historické členění a zároveň je soudobým pobytovým parkem. Vstup do dvora je navržen z jihozápadní chodby ambitu. Prostor je rozdělen na čtyři čtvercové plochy - vodní plochu, bylinkovou zahrádku a dvě travnaté plochy - které lemují zpevněné cesty s povrchem v kombinaci kamenných kostek a mlatu.

Před severozápadní fasádou bude obnovena zeleň včetně přístupu ke hlavnímu vchodu do kláštera. Kamenná zídka bude částečně zbourána a bude postaveno nové schodiště a chodník v místě nejmenšího sklonu pozemku. Chodníky jsou navrženy z kamenné dlažby. 

Fotogalerie reference