Rekonstrukce hradeb

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Hradec Králové
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Navrhované řešení vychází z historicky dané koncepce a z možností území. Z účelu, pro který má území sloužit, zřízení parkových zahrad na terasách. Tyto zahrady by jasnou formou měly doplňovat okolní zástavbu.

Zahrada je podélně členěna komunikacemi a členěním do teras či svahů. Příčně je členění složitější a pro návštěvníka nebude až tak čitelné. Příčné komunikace – dvoje schodiště – zahrady člení, ale co do pojetí a kompozice, příčné členění zahrad více navazuje na přilehlou zástavbu ze severní strany území.

Zahrady pod budovou Nového Adalbertina v minulosti tvořily spolu s budovami ucelený komplex jezuitských kolejí. Tato část je rozdělena na opěrnou zeď se schodišti, pěší komunikaci, podél které jsou záhony pnoucích růží s lavičkami a galerie uměleckých plastik, dále je svažitá terasa s trávníkem a stromy. Zahrada je ve spodní úrovni ukončená opět pěší komunikací, která je lemována lavičkami a stromy. Zahrady jsou v celém rozsahu v dolní úrovni ukončeny opěrnou zdí.

Nejvyšší úroveň terasy je dlážděná terasa pojatá jako městský parter se zelení. Záhony pnoucích růží před fasádou. Tato terasa bude rozdělena na dvě části: místo, kde se bude provozovat restaurace a klidový prostor před knihovnou. Vrchní terasa bude přístupná z Nového Adalbertina a ze spodní úrovně teras trojicí schodů. Všechny schody budou opatřeny kovovou uzamykatelnou brankou, aby se v případě potřeby dala vrchní terasa veřejnosti uzavřít. Nižší dvě úrovně zahrad mají navodit iluzi ovocného sadu. Pod sallou terrenou je obnoveno dvouramenné schodiště, které se v půdorysu jeví jako monumentální, ale jedná se o schodiště převážně na terénu. Nejvyšší dvojice ramen schodiště je vsazena mezi opěrnou zeď a zeď tvořící zároveň zábradlí schodiště, která je souběžná a předsazena zdi opěrné. Osa schodiště je zvýrazněná umístěním fontán. Situování schodišť vychází z původní polohy. Úsek mezi terasami pod Novým Adalbertinem a budovou Ministerstva obrany, v nejvyšší úrovni, pokračuje dlážděnou terasou u Nového Adalbertina, která je ukončena pásem zeleně. Nachází se zde příčná komunikace – schodiště. Pod povrchem je navrženo technické zázemí pro údržbu a provoz zahrad. Taktéž je v tomto úseku navržen altán.

Úsek pod budovou Ministerstva obrany ČR je navržen jako polosoukromá zahrada. Je možné ji veřejnosti zcela uzavřít nebo ji ponechat veřejnosti přístupnou. Níže prochází pěší podélná komunikace, která je v těchto místech krytá dřevěnou pergolou s pnoucími růžemi. Pod opěrnou zdí s pergolou je pět úrovní úzkých teras: terasa s lavičkami, za kterými se po opěrné zdi pnou růže, pás zeleně, komunikace, pás zeleně a na páté nejnižší úrovni je opět podélná pěší komunikace. Tento úsek je ukončen širokým pásmem zeleně, vcelku velké stromy jsou doplněny keřovitou výsadbou.

Posledním úsekem je zahrada v bezprostřední blízkosti schodiště Bono Publico dotvářející krásu klasicistního schodiště. Zahrada je koncipována dvěma nástupními prostory ze schodiště. A každý z těchto nástupů tvoří ucelený kompoziční celek. Tato zahrada je v koncepci pojata jako mnohem reprezentativnější, než ostatní zahrady na terasách v Hradci Králové. Je to dáno její historií i okolní zástavbou.

Fotogalerie reference