Rekonstrukce historického vodohospodářského objektu Podstupenského pramene

Projekt: říjen 2010
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Mladá Boleslav
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Rekonstruovaný objekt areálu historické čerpací stanice je součástí parteru řešené části komunikace Ptácká. Je umístěn v památkově chráněném území na hranici památkové zóny historického jádra Mladé Boleslavi u paty svahu ostrožiny historického centra nedaleko břehu Jizery.

Objekt s podstupenským pramenem kromě Ptácké ulice a samotného dvorku, tvořícím zbytek parcely, navazuje z jihu na terasu s obecní zahradou a z východu velmi zajímavým objektem s dochovaným klenutými sklepy zastřešenými dnes vegetací porostlou terasou.

Tento objekt již není vodohospodářsky ani jinak využíván a do budoucnosti se počítá s využitím jako historické připomínky jeho funkce v minulosti.

Hlavním úkolem obnovy této kulturní památky je co nejvěrněji opravit historicky nejcennější část - tj. portál Podstupenského pramene, dále sanace vnitřku objektu s nahrazením zejména degradovaných vodorovných nosných konstrukcí novými, vyčištění studny, provedení nového schodiště zpřístupňujícího střechu a úprava přiléhajícího nádvoří.

Přestože objekt nebude běžně veřejnosti přístupný - zpřístupnění interiéru objektu se předpokládá pouze při zvláštních příležitostech - přístup k němu bude oproti současnému stavu usnadněn odsazením ulice o pruh cyklostezky, popř. sdruženého pruhu pro pěší a cyklisty.

Dvůr bude přístupný současným vjezdem ze severu. Počítá se s provedením nového vstupu z dvora, který bude nadále sloužit jako hlavní vstup a stávající vstup bude trvale uzavřen a zabezpečen proti vniknutí.

Předpokládané stavební práce se dají rozdělit na vlastní objekt podstupenského pramene, kde půjde především o opravu vstupního portálu, sanaci vnitřku včetně nových vodorovných konstrukcí a přípravy pro vnitřní el. osvětlení a vyčištění studny a objekt ostatních především venkovních úprav dvora.

Z architektonického hlediska je prioritní respektovat historicky nejcennější část - portál Podstupenského pramene, který je obracející se do Ptácké ulice.
Samotný vnitřní prostor bude ponechán víceméně v současném stavu, pouze průhled podlahou hlavní místnosti do historické studny bude i v souvislosti s případnými archeologickými nálezy nově architektonicky vyřešen. Počítá se kruhovým otvorem uprostřed místnosti o poloměru 500mm. Otvor bude olemován obrubou vyzděnou z lícových cihel do výše 600mm a zakryt kovanou mříží.

Dá se předpokládat, že zejména v případě čištění a rekonstrukce studny pramene by mohlo dojít k archeologickým nálezům. 

Fotogalerie reference