Rekonstrukce domu U Zlatého Gryfa

Projekt: listopad 2012
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha 1
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Návrh provozního a architektonického řešení byl vypracován v souladu s představami investora a ovlivněn charakterem a limity památkově chráněné stavební podstaty objektu. Zásady návrhu lze formulovat do následujících bodů:

zřízení bytových jednotek (atelierů) a kanceláře v přízemí

zřízení samostatné bytové jednotky v prvním patře

zřízení samostatné bytové jednotky v podkroví

využití sklepů pro skladové účely

obnova zastřešení přístavku 

 

Přízemí:

Přízemní prostory objektu budou věnovány krátkodobému ubytování, rozdělenému do dvou částí.

 

Pro první část bydlení v přízemí hlavní patrové budovy je věnován hlavní vstup z ulice a navazující vstupní chodba. Z příčné chodby dvorního traktu je po levé straně přístupná jedna jednopokojová bytová jednotka (atelier) s okny do ulice (sjednocením dvou místností, nově s možností předělení pomocí mobilní stěny) a řadou dveří pak prostory toalet a úklidové místnosti se sprchou, umístěné ve dvorním traktu. Po pravé straně od vstupní chodby je situován okny z ulice osvětlená kancelář (též s možností předělení mobilní příčkou) s příslušejícím hygienickým zázemím. Z příčné chodby je umožněn vstup na schodiště do suterénu a podkovovitým schodištěm do prvního patra.

Do druhé bytové části, umístěné v přízemním přístavku, se vstupuje stávajícími upravenými dveřmi z ulice Nový Svět do vstupní chodbičky, oddělené od dvou navazujících pokojů celoskleněnými příčkami a posuvnými dveřmi. Pokoj (atelier) vlevo lichoběžného půdorysu, zaklenutý segmentovými klenbami, je osvětlen okny z ulice Nový Svět, stávající široké dveře z ulice Kanovnická budou zazděny, jeho podlaha je o několik schodů výše než vstupní chodba. Druhý pokoj (atelier) vpravo od vstupu, s podlahou o jeden stupeň že, je osvětlen stávajícím oknem z ulice. Ve dvorním traktu přístavku navazuje na vstupní část koupelna a WC a nová místnost kuchyně, zřízené v prostoru stávajícího malého dvorku.

Stavební úpravy v přízemí zahrnují odstranění stávajících novodobých příček, dveří, zařizovacích předmětů a podlahových skladeb. Navržené dispozičřešení je řešeno vestavbou nových příček z keramických tvarovek a stavební úpravou stávajících a nových dveřních otvorů. Nad částí prostor přístavku bude vytvořen kompletně nový strop tvořený železobetonovou deskou, který zastropí i stávající dvorek. Všechny podlahy v přízemí budou provedeny v nové provětrávané skladbě s hydroizolačními a tepelně-izolačními vrstvami, prostory komunikačních chodeb, hygienického vybavení a kuchyněk budou vydlážděny keramickými dlažbami, v kanceláři a bytech budou vytvořeny dřevěné vlýskové podlahy. Do upravených dveřních otvorů budou vloženy nové jednoduché deskové dveře v dřevěných masivních zárubních, vstupy do kanceláře a bytů budou řešeny jako prosklené dveřní stěny v dřevěných masivních rámech. Ve všech místnostech budou obnoveny vápenné omítky, lokálně budou použity vápenné sanační omítky, v bytu novějšího přístavku budou použity stěrkové

omítky a na toaletách benátský štuk nebo keramické obklady stěn. V toaletách a vybraných prostorech bude použit nový minerální podhled.

Suterén:

Stávající nevelké suterénní prostory, přístupné po schodišti z chodby přízemí hlavního objektu, budou využity jako skladovací a technické zázemí, v prostoru s dvěma okénky do ulice budou zřízeny montovanými kovovými příčkami dvě uzamykatelné skladové kóje.

Budou odstraněny úseky cementové omítky a provedeny nové vápenné sanační omítky, provedena provětrávaná skladba podlahy s hydroizolací a keramickou dlažbou a bude instalováno automaticky ovládané odvětrávací a odvlhčovací zařízení.

První patro:

V prvním patře hlavního objektu je zřízen trojpokojový byt. Dveřmi z podesty schodiště se vstupuje do předsíně a odtud do třech obytných místností, osvětlených okny z ulice s pěkným výhledem. Uprostřed je situován obývacího pokoj – salon, z něhož je přístupná na jednu stranu ložnice a na druhou stranu jídelna s kuchyní. Za ložnicí se vchází do koupelny, z předsíně vedou dveře na samostatnou toaletu a menší místnost, věnovanou domácím pracím, propojenou průchodem s kuchyní a balkónovými dveřmi s terasou. Ploché střechy přízemního přístavku budou opatřeny stabilizačním oblým kamenivem – kačírkem. Nad částí přístavku je obnovena dle historického stavu sedlová střecha s malým podkrovním prostorem, přístupným dveřmi přímo z malé terasy před místností domácích prací.

Stavební úpravy v prvním patře zahrnují odstranění stávajících novodobých příček, dveří, zařizovacích předmětů a podlahových skladeb. Navržené dispozičřešení je řešeno vestavbou nových příček z keramických tvarovek a stavební úpravou stávajících a nových dveřních otvorů. Prostory chodby, toalety, koupelny a domácích prací budou vydlážděny keramickou dlažbou, v obytných místnostech budou vytvořeny dřevěné parketové podlahy. Do upravených dveřních otvorů budou vloženy nové jednoduché deskové dveře v dřevěných masivních zárubních, dveře v obytných pokojích budou řešeny jako historizující rámové dveře s výplněmi a obložkovými zárubněmi. Ve všech místnostech budou obnoveny vápenné omítky, na toaletě a v koupelně bude použit benátský štuk nebo keramické obklady stěn. Na toaletě a v koupelně bude použit nový minerální podhled.

Nový podkrovní prostor nad částí přístavku bude tvořen cihelnými stěnami a dřevěným krovem s ocelovou vrcholovou vaznicí, ke štítu bude připojeno cihelné těleso komína. Na uliční straně střechy bude zastřešen pálenou krytinou z bobrovek, na dvorní pultové části střechy bude použit falcovaný plech s červeným nátěrem, mezi krokvemi vložena tepelná izolace a interiér obložen cemento-třískovými deskami s vápeno-sádrovou omítkou. Podlaha nad novou železobetonovou deskou stropu přízemí bude opatřena dřevěnými vlýsky. Podkrovní prostor bude otevřen směrem na terasu prosklenými dveřmi a oknem v dřevěných masivních rámech a přisvětlen dvěma světlíky v pultové části střechy.

Na rekonstruovaných plochých střechách s obnovenou tepelnou izolací a hydroizolací bude provedena stabilizační vrstva kačírku, prosklený plochý pochozí světlík bude osvětlovat nově zřízenou kuchyň v přízemí přístavku. Nad východní vyšší částí přístavku bude zřízena extenzivní vegetační dekorativní střecha s porostem suchomilných rostlin.

Podkroví:.

Dřevěným schodištěm z podesty prvního patra je zpřístupněn nově zřízený jednopokojový podkrovní byt. Na schodiště navazuje předsíň, ze které se vlevo vstupuje do koupelny a vpravo do obytného pokoje s kuchyňským koutem. Schodiště a pokoj se otevírá prosklenými stěnami na terasu nad střechou dvorního traktu patrového objektu, odkud je jedinečný výhled východním směrem ke katedrále Sv. Víta.

Stavební úpravy v podkroví zahrnují odstranění stávajících novodobých příček, dveří, zařizovacích předmětů a podlahových skladeb. Navržené dispozičřešení předpokládá kompletní renovaci krovu sedlové střechy s rozebráním stávající konstrukce, budou ponechány stávající cihelné štíty a nadezdívky a dva ze tří cihelných komínů.

Konstrukce krovu bude celodřevěná, provedená tradičními tesařskými postup a její provedení bude detailně řešeno a odsouhlaseno zástipci památkové péče rámci prováděcí dokumentace .

Nová pálená krytina sedlové střechy z bobrovek bude kladena na dvojité laťování a podkrovní místnosti budou zatepleny minerální izolací vloženou mezi krokve a dřevěné sloupky stěn, zevnitř budou stěny obloženy cemento-třískovými deskami a omítnuty vápeno-sádrovou omítkou. Nové vnitřní příčky budou vyzděny z keramických tvarovek se systémovými překlady nových dveřních otvorů. Koupelna bude vydlážděna keramickou dlažbou, v předsíni a obytné místnosti budou vytvořeny dřevěné vlýskové podlahy s podlahovým topením. Do dveřních otvorů budou vloženy nové jednoduché deskové dveře v dřevěných masivních zárubních, prosklené stěny ze schodiště a obytného pokoje (s posuvnými dveřmi na terasu) budou provedeny v dřevěných nebo kovových rámech. V koupelně bude na stěnách použit benátský štuk nebo keramický obklad. Z uliční fasády bude podkroví přisvětleno třemi menšími dřevěnými vikýři, z dvorní strany sedlové střechy pouze dvěma malými střešními světlíky.

Na rekonstruované ploché střeše dvorního traktu prvního patra s obnovenou tepelnou izolací a hydroizolací bude provedena dřevěná palubková terasa z kvalitního tropického dřeva, prosklený plochý pochozí světlík bude osvětlovat schodiště. Terasa bude doplněna mobilní zelení v truhlíkách a květináčích. Nad pultovou střechou dvorní podkrovní přístavby bude zřízena falcovaná plechová střecha s červeným nátěrem..

Fasády

Stávající stav fasádního pláště nevyhovuje z hlediska:

- výskytu lokálních poruch omítek způsobeným zatékáním srážkových vod především a vzlínající vlkostí od základů

- některých nevhodných (nevhodně upravených) okenních a dveřních výplní a dalších prvků

Oprava fasád domu je navržena dle výsledků rešerše historických zobrazení objektu, obsahuje některé korekce stávajícího stavu a barevnost fasád bude stanovena dle průzkumu historické barevnosti, bude použit minerální nátěr s minimem disperze (3-4%).

Při opravě fasád je třeba důsledně zachovat všechny dochované historické prvky a konstrukce (např. dochované historické omítkové vrstvy), odstranit rušivé „novodobé“ prvky a nahradit je novými, lépe odpovídajícími charakteru objektu.

Při opravě omítek budou zachovány veškeré dochované historické omítky, odstraněny budou pouze nesoudržné a zasolené vrstvy a nevhodné cementové doplňky. Nové omítky budou vápenné (nastavované), pouze v místech zvýšeného zasolení budou použity vápenné trasové omítky, nebudou použity sanační omítky. Konečná úprava omítkových ploch bude provedena hladítky bez používání latí, čímž se docílí měkkého povrchu typického pro omítky historických objektů.

Okna budou provedena jako nová dřevěšpaletová se členěním dle historických fotografií a vzorů, okna budou opatřena nelesklým polotransparentním nátěFotogalerie reference

Atelier Poledne, s. r. o.

Atelier Poledne, s. r. o.

Tel. 603 195 596 (jednatel)
E-mail: info@atelier-poledne.cz
Sídlo firmy: U Zvonařky 994/15,
Praha 2 – Vinohrady, 120 00

IČ: 47121971
DIČ: CZ47121971