Přístavba nové scény Mladá Boleslav

Druh stavby: kulturní, divadlo
Místo stavby: Mladá Boleslav
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Navrhovaná novostavba je optimálně situovaná. Plocha ohraničená ulicemi Palackého, Tylovou, Husovou a V. Klimenta byla definována na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Na severní straně byly postaveny dvě, pro obec významné budovy, divadlo a sokolovna. Do středu byl komponován altán s dekorativní zídkou vyrovnávající různé výškové úrovně.

Historické objekty nebyly tvarově obdobné, ale v symetrii se uplatňovaly spíše funkcí a celkovou hmotou.

V roce 1926 byl přípravou jubilejní výstavy pověřen architekt Jiří Kroha. I on komponoval výstaviště tak, aby ve středu zbyla volná plocha a tvarově různorodé pavilony řadil po stranách. Hlavní nástup z třídy Václava Klimenta situoval na pravé nároží.

Navrhovaná novostavba malé scény divadla splňuje Krohou navrhované řazení objektů.

Výstaviště bylo následně upraveno na park, kde ze středové volné plochy se radiálně rozbíhají pěší cesty. Středová plocha je orientovaná na historický altán, dnes upravený na zahradní restauraci. Tento dispoziční rozvrh se zachovává i po rekonstrukci (autor Ing. arch. I. Tichá).

Původní záměr je ve velké ploše natolik definován, že jej nepoškodila ani dostavba krytého plaveckého bazénu k historickému objektu sokolovny. Věříme, že i novostavba malé scény bude v souladu s původními kompozičními zásadami definovanými historicky pro tuto plochu a do budoucna vytvoří podmínky i pro případné rozšíření sokolovny. Nová scéna tuto část města zatraktivní a ve večerních i nočních hodinách oživí. Situování novostavby malé scény nezasahuje do navrhovaného kompozičního uspořádání parku.

Provozní napojení na hist. budovu přináší zásadní výhody pro obě divadelní scény. Spojovací manipulační hala řeší i dlouho odkládaný problém manipulace a navážení kulis.

 

Objekt nové scény je dispozičně a provozně propojen se stávající secesní stavbou Městského divadla v Mladé Boleslavi. Dispoziční řešení vychází z požadavků, vyplývajících z potřeb současného experimentálního divadla.

Komornímu klubovému charakteru scény odpovídá i počet diváckých míst v sále, který skýtá variabilně řešené prostorové uspořádání jeviště s hledištěm. 

Součástí nové scény je i provozně samostatný divadelní klub s občerstvením, který nahradí stávající zařízení v suterénu historické budovy. Stávající klub a nová scéna v historické budově bude v budoucnu nahrazena technickým zařízením pod jevištěm, provozní zázemí v historické budově získá tolik potřebné prostory.

Kulisová rampa při východním průčelí divadla bude nahrazena v rámci propojení obou scén provozně výhodnějším manipulačním a skladovým prostorem s velkým nákladním výtahem v zázemí jeviště historické budovy.

Vnější plášť objektu nové scény má charakter „sendviče“ s vnitřní nosnou stěnou z pohledového betonu, doplněnou v místech prosklení ocelovou nosnou konstrukcí.

Vnitřní prostor divadla „nové scény“ s ochozem a manipulační lávkou bude řešen v tlumené (až černé) barevnosti, žádané pro experimentální scénu. Odlehčující barevné akcenty budou uplatněny v prostoru šatny, foyeru, divadelního klubu a zázemí divadla, v rámci provedení podlah, obkladů a volného i vestavěného mobiliáře. Součástí interiéru divadla budou přiznané konstrukce technického vybavení scény (manipulační lávka, pomocná příhradová konstrukce pro zavěšení tahů kulis a reflektorů, vzduchotechnické zařízení pro přívod a odvod vzduchu, zásuvky (lišty) pro elektroinstalaci). Stěny sálu budou provedeny z akustických panelů v kombinaci s akusticky pojednanými pevnými částmi.

Budova nové scény je vybavena dvěma schodišti vedoucími z přízemí do úrovně ochozu divadelního sálu (případně technického prostoru v suterénu). Schodiště, určené veřejnosti je vybaveno výtahem, který umožní imobilním a hůře pohyblivým návštěvníkům divadla přístup na ochoz divadelního sálu a do divadelního klubu. Druhé schodiště v zázemí nové scény, určené zejména hercům a technickým pracovníkům, poslouží i návštěvníkům divadla v historické budově při průchodu „suchou nohou“ do divadelního klubu.

Prostor pokladny v objektu nové scény je navržen zároveň jako divadelní prodejna s možností samostatného vstupu zvenku.

Řešení pláště „nové scény“ se vztahuje k historické divadelní budově jemným rytmickým vertikálním a horizontálním členěním ploch a barevností, odvozenou z měděnkou pokrytého měděného plechu na střeše divadla, dekorativní markýzy a luceren hlavního vstupu.

 

Navrhovaná nová „experimentální“ scéna má umožnit provádění divadelních představení při variabilním postavení hlediště a jeviště.

 

Při definování stavebního programu byl požadavek i na další způsoby využití:

zkušebna velké scény s šířkou min. 9 m

divadelní scéna využívající i prostor manipulačního skladu

zkušebna čtených a prvních zkoušek využívající buď klub, nebo přísálí

hudební produkce

produkce s digitálním promítáním

konference, zasedání

různé typy prezentací, kdy lze propagovaný výrobek instalovat na jevišti

rauty

plesy v případě propojení s hist. scénou

školní akce

 

Důležité je naprosté provozní oddělení nové a historické scény a možnost nezávislého provozu divadelního klubu. Ten bude mít nezávislý vstup i zásobování. Příchod návštěvníků je veden mimo divadelní provoz.

Novostavba nové divadelní scény je pro město Mladá Boleslav mimořádnou záležitostí. I proto nástup orientujeme do Tylovy ulice, nový objekt se musí kompozičně ve stávající zástavbě uplatnit. Na druhou stranu nesmí potlačovat monumentalitu historické divadelní budovy.

Navrhovaná základní kapacita je 160 návštěvníků, při využití ochozu až 220 návštěvníků. Plocha jeviště i hlediště je členěna na zdvihací plošiny, které při nastavení umožní různé typy uspořádání hlediště – jeviště.

Při optimálním situování novostavby je nutné řešit i vhodnější způsob navážení kulis. Stávající nekrytá rampa nevyhovuje. Nabízí se postavit spojovací krček plnící funkci manipulační haly, odkud budou kulisy přesunuty přímo na jeviště nové scény, nebo do stolového výtahu pod zadním jevištěm historické budovy. Strop výtahové kabiny tvoří při spodní poloze podlahu zadního jeviště. Navrhované řešení, kdy je zpod jeviště odstraněn klub i malá scéna, vrací historické divadelní scéně možnost obnovit scénické prostředky typu propadel a zvedacích stolů. Vhodné je zazdění dodatečně proraženého vjezdu přímo na jeviště. Jednak se obnoví hist. vzhled objektu a současně se řeší i problémy s vytápěním.

Navrhovaná novostavba vytvoří i nové prostory pro provozní pracovníky, které dnes citelně chybí.

S ohledem na maximální uvolněnost variabilní dispozice a požární odolnost byl zvolen železobetonový nosný systém. Pro spodní stavbu bude použit vodostav. beton. Objekt bude oddilatován od hist. Budovy. Železobetonová konstrukce je zvnějšku zateplena, ochranný plášť je navržen z barevných vyztužených desek. Střecha je zateplená, krytá přírodně barevným kamenivem.

Výplně otvorů na plášti jsou buď osazeny v líci pláště nebo zapuštěny na úroveň železobetonové stěny a kryty nerez sítí.

V interiéru jsou přiznány voskované betonové konstrukce, příčky budou vyzděny z přesných kalibrovaných betonových bloků.

Stěny sálu jsou navrženy jako akusticky pohltivé, na svislých čepech. Kování umožní shrnutí řady segmentů do strany, případně otočení. Ruba a líc stěnového segmentu bude mít odlišné akustické vlastnosti.

Akustickými panely se obloží i strop a zadní stěna s technickou režií. Pod stropem sálu je zavěšena prostorová příhradovina umožňující variabilní upevnění svítidel, tahů, reproduktorů a další techniky.

V úrovni 2. nadz. podlaží balkonu bude instalována mobilní lávka. Ta umožní provádět montáže na příhradovině pod stropem a současně ji lze využít i pro tvarování jeviště.

Podlaha hlediště s jevištěm je rozdělena na 20 el. ovladatelných plošin. Jednotlivé plošiny se mohou zvedat pomocí el. poháněných šroubovic.

Schodiště jsou broušená, betonová; v zrcadle schodiště u vstupu je vestavěn výtah.

Následné plochy budou buď z broušeného betonu (chodby) nebo kryty přírodním linoleem (šatny, klub apod.).

Rozvody budou vedeny v přiznaných instalačních žlabech.

 

Po demolici zásobovací rampy bude zazděn otvor v zadní části jeviště. Na úrovni manipulační haly se počítá s vyhloubením dojezdu nákladního výtahu. Strop výtahové kabiny bude tvořit část podlahy zadní části jeviště.

Po zrušení stávajícího klubu i provizorní divadelní scény se počítá s omezeným rozsahem úprav. Do získaného prostoru bude vestavěna strojovna vzduchotechniky.

Novostavba bude využívat i stávající kapacitně posílenou kotelnu v hist. budově.

Fotogalerie reference