Přístavba k administrativní budově

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Nová Paka
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby

V parteru administrativního bloku se za vstupem ve stávající pozici nachází prostor zádveří, který je od okolních kanceláří oddělen systémem vestavěných skleněných příček se zděnou částí pro osazení topných těles. Střední trakt dispozice, oddělený vnitřními nosnými stěnami, tvoří dvouramenné schodiště a protilehlé hygienické zázemí. V obou krajních traktech se nachází kancelářské prostory s výtahovou šachtou s malým osobním výtahem. V 1.NP je proti zádveří situován kancelářský prostor, hygienické zázemí (WC) a čajová kuchyňka. Místnosti kanceláří jsou ve všech podlažích vymezeny vestavěnými prosklenými příčkami.

Přístavba administrativní budovy je situována na parcele č. 3625/11 v katastru obce Nová Paka v zastavěném území. Přístavba přiléhá ke stávající administrativní budově z jižní strany. Nová přístavba ke stávající administrativní budově je navržena jako nepodsklepený, dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměru 15,880x9,000 m. Od stávající administrativní budovy je přístavba oddilatována.

Svislé nosné konstrukce tvoří zděné obvodové stěny tl. 300 mm (HELUZ 30, P10/M5) a dvěma vnitřními zděnými sloupy o průřezu 450x450 mm (cihla plná P20/M10). Stropní deska nad 1.NP je železobetonová tl. 220 mm. Deska je na obvodových stěnách propojena s obvodovým betonovým věncem šířky 300 mm, který plní funkci překladů nad otvory. Celková výška desky a věnce je 470 mm. Stropní deska nad 2.NP je železobetonová tl. 220 mm. Deska je na obvodových stěnách propojena s obvodovým betonovým věncem a betonovou střešní atikou. Takto vytvořený obvodový trám šířky 300 mm má celkovou výšku 1040 mm a plní funkci překladů nad otvory.

Střešní konstrukce je navržena jako plochá s odvodem dešťových vod přes dvě zaatikové vpustě napojené na kanalizaci. Plochá střešní konstrukce bude zasypána kačírkem nebo zde bude extenzivní zeleň. Fasádu objektu tvoří kontaktní zateplovací systém – barevnost dle stávající administrativní budovy.

Fotogalerie reference