Přístavba haly

Druh stavby: přístavba
Místo stavby: Nová Paka
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Areál se nachází na okraji města Nová Paka, při silnici I. třídy na příjezdu ve směru od Kumburského Újezdu (Pražské), obklopen zelení.

Areál je ve vlastnictví firmy El nino parfum s.r.o. .  Jedná se o několik sjednocených pozemků, které jsou po obvodu oploceny. Na pozemcích se nachází hala s administr. objektem.  V areálu je příjezdová asfaltová komunikace, která vede okolo administrativního objektu k vratům haly pro manipulaci se zbožím. Tato komunikace navazuje na Pražskou ulici. Při vjezdu do areálu se nachází parkovací stání. Ostatní plochy jsou zatravněné s různě vzrostlou zelení. V areálu je stávající hala 1.NP zděné a 2.NP ocelové konstrukce s lehkým opláštěním profilovaných plechů.  Na halu navazují dva čtvercově zděné objekty, z nichž jeden je po rekonstrukci (kolaudace 2010).

Přístavba haly je situována na parcele č. 3625/2 a 3625/5 v katastru obce Nová Paka v  zastavěném území.

Přístavba haly přiléhá ke stávající hale ze severní strany. Přístavba haly je z  ocelové  konstrukce půdorysných rozměrů 11,80 x 15,40 m a výšky v hřebeni cca 8,20 m. Osové vzdálenosti příčných vazeb jsou 5,58 m, tzn. že v objektu budou 2 pole. Přístavba bude od stávající haly oddělena požární stěnou.

Přístavba haly je ocelová konstrukce obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou s mírným spádem. Půdorysné rozměry cca 15,40 x 11,80 m. Hlavní nosnou konstrukci tvoří příčné dvoukloubové rámy  na rozpětí 14,749 m s táhlem ve výšce rámového  rohu .  Rámová konstrukce  je  z válcovaných  dutých  průřezů,  táhlo  je  představováno  ocelovou  trubkou vyvěšenou uprostřed rozpětí pomocným závěsem. Příčné rámy celkové výšky v hřebeni 8,20 m  jsou  v osových  vzdálenostech  5,58  m.  Jsou  tvořeny  svislými  sloupy  a  příčlemi uspořádanými do sedlového tvaru s hřeben v ose symetrie. Sloupy rámů jsou pomocí dvou kotevních šroubů  a ocelové patky kloubově kotveny na horní hraně základových pasů. Další nosné konstrukce představují pomocné ocelové sloupy ve štítu. V hlavě jsou kolmo na rovinu štítu drženy krajním rámem, ve svislém směru jsou posuvné. Štítové sloupy jsou kotveny k základu kloubově obdobně jako sloupy rámů. Střešní vaznice mezi nosnými rámy jsou řešeny  jako  prosté  nosníky  z válcovaných  profilů.  Na  rámové  příčle  jsou  připojeny šroubovanými spoji nad horní úrovní příčle. Zavětrování ve svislých rovinách průčelních stěn je provedeno Ondřejovými kříži ze štíhlých táhel. Obdobné je i zavětrování střešních rovin. Pomocnou konstrukci opláštění představují vodorovné paždíky uložené z vnější strany na sloupy nosných rámů, popř. na dva pomocné sloupy ve štítě. Prvky opláštění jsou tvořeny skládanými konstrukcemi z trapézových plechů uchycených na vodorovné paždíky, popř. střešní vaznice.

Fotogalerie reference