Oprava jihovýchodních kasemat v Chebu

Projekt: říjen 2011
Druh stavby: oprava
Místo stavby: Město Cheb
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Chebský hrad je situován v severozápadní části města. Má východo- západně protáhlý polygonální půdorys. Na severu a západě stojí na strmých skalách, na východě byla strž patrně upravena, na jihu byl zřízen široký příkop.

Původní románské hradní jádro zabralo západní vyšší část celého území. Nová vrcholně a pozdně románská výstavba císařského hradu se soustředila na někdejším podhradí.

Císařský palác, posazený do vybraného svažitého terénu, je umístěn na východním úseku severní strany hradu. K jeho západní zdi byl později přistavěn Gordonův dům na místě hradní kuchyně. Jižně od paláce v povýšené poloze stojí dvoupatrová hradní kaple. V pozadí jižní hradby byla nakoso umístěna Černá věž. Rovnoběžně s jižní hradbou po obou stranách věže byly v sedmnáctém století zřízeny kasematy. V popředí severozápadního nároží paláce stojí Mlýnská věž s přilehlými krátkými úseky parkánových zdí.

Návrh provozního řešení hradního areálu vychází zhistoricky dané dispozice hradního areálu a ze záměru a podkladů zadavatele. Respektuje jeho mimořádnou kulturní a památkovou hodnotu a snaží se ji vhodným způsobem přiblížit návštěvníkům.

Návštěvník bude mít možnost se seznámit se všemi etapami historického a stavebního vývoje areálu. Slovanské hradiště připomenou kamenné náhrobky, ponechané na místě nálezu. Předštaufský hrad bude prezentován vdlažbě vyznačenými obrysy zaniklých staveb. Štaufský hrad se bude reprezentovat dochovanými stavbami kaple, paláce a Černé věže; dále opět vhodně upravenou prezentací archeologických nálezů zaniklých staveb. Na vývoj opevnění hradu a jeho postupné začleňování do městského opevnění poukáže připomínka zaniklého Václavského hradu a presentace Mlýnské věže. Významnou epizodu třicetileté války (zavraždění Valdštejna a jeho důstojníků) připomene upravené torzo Gordonova domu. Barokní pevnost budou reprezentovat stavby kasemat, bastionů a hradeb a expozice v jejich prostorách.

Během prohlídky areálu bude mít návštěvník možnost odpočinku a občerstvení v podkroví východních kasemat. Dále mu bude umožněn nerušený atraktivní výhled na město řeku a okolní krajinu. Expozice budou upraveny tak, aby byly v co největším rozsahu přístupné i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pamatováno bude i na nejmenší návštěvníky, kteří zde najdou zajímavosti pro ně určené a budou mít možnost se realizovat, např. při stavbě „hradu“ z dřevěných kostek apod.

Novodobým přínosem do prostoru areálu bude uvažovaná demontovatelná letní scéna, která nabídne návštěvníkům možnost zúčastnit se v tomto atraktivním prostředí různých kulturních akcí. Odpovídající zázemí pro účinkující bude zajištěno v západních kasematech. 

Fotogalerie reference