Oprava a rekonstukce areálu klášterů v Českém Krumlově - zahradní altán

Projekt: říjen 2011
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Český Krumlov
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Objekt zahradního altánu se nachází na přední zahradě bývalého kláštera minoritů na stávajícím pozemku parc. č. 755, k.ú. Č. Krumlov, 622931(bez č.p./č.e., zastavěná plocha a nádvoří).

Komplex klášterů klarisek a minoritů je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 37997/3-1066 (klášter klarisek) a 33669/3-1174 (bývalý klášter minoritů), nachází se zároveň v městské památkové rezervaci, která je zapsána i v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Zahrada je ohraničena na severovýchodě proti objektům pivovaru ( Latrán č. p. 27) původní ohradní zdí s bránou, na jihovýchodě původní ohradní zdí podél Pivovarské ulice, na jihozápadě domy ohradní zdí a domy č. p. 29, 30 a 31, na severozápadě ohradní zdí s přístavky kůlen. Zahrnuje jednak bývalou štěpnici (jižně od nádvoří Tramín) a dále úzký pás zahrad mezi konventem minoritů a objekty pivovaru, pravděpodobně v minulosti sloužící jako kuchyňská zahrada. Z původních zahradních staveb se dochoval pouze altán při jihovýchodní zdi, v současnosti ve velmi špatném stavu.

Umělecky nejhodnotnější stavba - zahradní altán byl postaven v roce 1758, tedy v době, kdy se na stavebních úpravách v klášteře, financovaných Josefem Adamem ze Schwarzenbergu, účastnil knížecí stavitel Josef Fortini. Byl přistaven delší stranou k ohradní zdi zahrady, jejíž obloukovité zakřivení si vynutilo vybourání části jejího úseku (východní roh altánu tak pronikl částečně do prostoru dnešní Pivovarské ulice). Zděná přízemní stavba na půdorysu zhruba 9,5 x 4,5 metru je završena mansardovou střechou, krytou šindelem. Do zahrady orientované severní průčelí altánu je tříosé (s dvěma okenními osami po stranách středového dveřního otvoru), otvory jsou ukončeny eliptickými záklenky. Zpočátku byly snad okenní a dveřní otvory bez výplně, posléze ještě v 18. století byly uzavřeny žaluziovými dveřmi a okny. Západní stěny altánu bez korunní římsy nasvědčuje, že na altán zde navazovala dnes již neexistující stavba - pravděpodobně dřevěné klenuté loubí. Jistá chudost či spíše asketičnost vybavení zahrady (v ještě větší míře přítomná v zahradní dispozici sousedního kláštera klarisek} odpovídá typu františkánského řeholního života. 

Fotogalerie reference