Oprava a rekonstukce areálu klášterů v Českém Krumlově - zahrada

Projekt: říjen 2011
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Český Krumlov
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů v části řešící úpravy zahrady počítá s využitím jejích částí pro občasné divadelní aktivity jako s doplňkovou funkcí areálu. To by měla v letních měsících zajišťovat demontovatelná konstrukce letní divadelní scény umístěná ve dvou alternativních pozicích zahrady.
U ostatních částí zahrady bude zachován její dnešní charakter jako intimní meditační prostoru.

Venkovní plochy, které jsou součástí areálu, budou revitalizovány způsobem, který odpovídá celkově zvolenému konceptu: zachovat celistvý areál, provést jeho citlivou památkovou obnovu a zpřístupnit jej pro převážně nekomerční účely s důrazem na jeho kulturní, vzdělávací a odpočinkovou funkci.

Nádvoří kláštera minoritů, místně nazývané Tramín, bude řešeno způsobem podobným současnému stavu, kterým je převážně zatravněná mírně zvlněná plocha s upravenou vydlážděnou komunikační sítí a s menším množstvím vhodných dřevin. Bude provedena úprava parkovacích ploch se zajištěním jednoho stání pro invalidy a komunikační propojení s klášterem klarisek v severozápadním rohu areálu. V jižčásti parkovací plochy budou umístěny nádoby na odpad. Tyto nádoby budou pohledově odděleny od zbytku tramínu dřevěnou zástěnou (viz. výkres A.M4-6.1.47 Zástěna pro umístění nádob na odpad). V přízemí věže kláštera se vstupem z jižní strany bude umístěno provozní zázemí umožňující uskladnění např.zahradní techniky.

Původně zde býval hřbitov a proto úprava bude zachovávat pietní charakter místa.

Západně od věže kláštera Minoritu byly sonografickým průzkumem objeveny pozůstatky kaple sv. Anny. Obrys této kaple bude znázorněn lomovým kamenem (arkozou) v trávníku (viz. výkres A.M4-6.1.46 Půdorys zaniklé kaple svaté Anny).

Klášterní ovocný sad zvaný Štěpnice bude opět osázen ovocnými dřevinami včetně vinné révy. Plocha zahrady bude zatravněná a bude provedena oprava a doplnění stávajících opěrných zídek tvořených volně vyskládaným kamenem. Budou provedena nová terénní schodiště (viz.výkres A.M4-6.1.39 Terénní schodiště) která budou opatřena kovanými madly (viz.výkres A.M4-6.1.42 Detaily zábradlí). Na jejím jižním okraji bude opraven stávající barokní altán (viz.část A.M3) (původně využívaný jako kuželna) na který západním směrem navazovala kuželníková dráha. Ve dvou alternativních pozicích zahrady bude vletních měsících umístěna demontovatelné konstrukce letní divadelní scény (viz.výkres A.M4-6.1.53) . Pro návštěvníky bude při střední ohradní zdi zahrady zřízeno letní WC (viz.výkresy A.M4- 6.1.21-26). Dřevěná konstrukce objektu bude tvarově navazovat na původní přístřešky zahrady, které byly průběžně odstraněny.

U východní části zahrady bude zachován její dnešní charakter jako intimní meditační prostoru. Plocha je navržena opět zatravněná, s výsadbou převážně ovocných stromů

Fotogalerie reference