Oprava a rekonstukce areálu klášterů v Českém Krumlově - bývalý velký konvent

Projekt: říjen 2011
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Český Krumlov
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Jedná se o obytné jižní křídlo bývalého minoritského konventu, je tvořeno obdélnou budovou se sedlovou střechou navazující na jižní křídlo ambitu, rozkládá se mezi klášterní věží a ambitem domu bekyň. Objekt je středověkého původu, jak prokazuje sedlový portálek ve sklepě, větší část patra byla postavena v raně barokním období, menší stavební úpravy byly provedeny ještě v pozdně barokním období.

Ateliéry a tvůrčí dílny – SUPŠ sv. Anežky České
V areálu kláštera minoritů bude v prostoru bývalého refektáře, který je umístěn v přízemí v přímé návaznosti na prostory školy, umístěna kreslírna se sítotiskem. Bude zde obnoven i původní vchod do vestibulu kláštera.

V západním křídle druhého nadzemního podlaží budou pro potřeby školy umístěny ateliér a počítačová učebna. V bývalé kapli sv. Bartoloměje, která se nachází vseverním křídle bude zřízen fotoateliér. Vjižním křídle pak vbývalých celách mnichů budou umístěny šatny, hygienické zařízení pro dívky a pro chlapce, fotokomora a kabinety učitelů. Kabinet učitelů bude realizován také v prostoru věže. Uvedené části budou komunikačně propojeny spřízemím stávajícím dřevěným schodištěm a na úrovni 2.np bude na jižní straně obnoven dveřním otvor do objektu bývalého kláštera bekyň – dnes Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky.

Pro potřeby školy budou v prostoru původní půdní vestavby krovu jižního křídla realizovány skladovací prostory. Lehká konstrukce vestavby se bude skládat ze tří vzájemně propojených částí. 

Fotogalerie reference