Obytný komplex Hradec Králové

Druh stavby: polyfunkční dům
Místo stavby: Hradec Králové
Stupeň PD: projekt pro provedení stavby
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Navrhované objekty a jejich skladba jsou prostorově koncipovány tak, aby doplnily a uzavřely započaté schéma blokové struktury s jasným koncipováním vnitrobloku, jako obranou proti nekoordinovanému růstu vnitřních přístaveb.

Stavba je koncipována jako klasická dostavba blokové struktury, obohacená o příčné hmoty startovního bydlení, které se propisují na uliční fasádu ve formě arkýřů, obvyklého motivu ulice Kollárova. Základní hmota je navržena jako čtyřpodlažní s ustupující nástavbou, příčné hmoty jsou pětipodlažní. Na předmětných pozemcích je umístěna veřejně prospěšná stavba krytých garáží o celkové kapacitě cca 100 parkovacích stání, jenž je provozně napojená průjezdem z ulice Haškova. Tímto průjezdem je rovněž přístupné suterénní parkovacího podlaží, využitelné pro rezidenty a jejich návštěvy. Z kapacitního důvodu se toto suterénní podlaží rozkládá na téměř celé ploše pozemku. Celý komplex je provozně pojat jako dům polyfunkční s prostory pro komerční využití a pro bydlení. V přízemí jsou umístěny provozy komerční, kterým tuto funkci umožňuje zvýšená konstrukční výška. Tyto prostory plošně kopírují suterénní podlaží. Podlaží 2, 3, 4, 5 + 6 jsou již věnována čistě bydlení.

V objektu je navrženo cca 147 bytových jednotek od kategorie 1+kk až po kategorii 6+kk včetně atelierů a jedny kancelářské prostory. Bytové jednotky vyšší kategorie jsou umístěny v základní hmotě se vztahem k uličnímu prostoru, zatímco příčné hmoty obsahují byty kategorií nižších s přístupem po otevřené pavlači. Tyto menší byty mají k užívání komory umístěné u páteřní vertikální komunikace. Byty vyšších kategorií mají komoru zakomponovanou v organismu bytu. V 2. NP mohou rezidenti vstupovat na zatravněnou střešní konstrukci komerčně-kancelářského parteru. Rezidenti 5. a 6.NP mají pak k užívání střešní terasy.

V objektu je navrženo celkem 9 komerčních ploch s vybavením a skladovým zázemím o celkové výměře cca 3 000 m2. Tyto plochy jsou dále členitelné i slučitelné, dle přání nájemce, či kupujícího. Některé tyto plochy mají přímý kontakt s ulicemi Haškova a Kollárova jiné jsou přístupné z vnitřní pasáže spojující zmíněné ulice. Zásobování těchto ploch je možné přímo z ulice nebo pasáží. V jihovýchodním rohu objektu je navrženo zázemí pro provoz komerčních ploch s výhledovým navázáním na stavbu veřejně prospěšné parkovací budovy.

Fotogalerie reference