Obnova a rekonstrukce areálu Středočeského muzea

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Roztoky
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Obvodové stěny objektu jsou navržené z betonových tvarovek hladkých. Obvodové stěny budou uzavřené železobetonovým věncem, z kterého bude vytažena profilovaná římsa. Tvar římsy bude kopírovat římsu sousedního objektu. Objekt bude založený na betonových základových pasech. Nově navrhovaný objekt provozního zázemí je oddilatován od stávajícího objektu stodoly SO/03. Vzhledem k únosnosti základové půdy se předpokládá, že základový pás bude hluboký 1,5 m.

Dřevěný krov vychází konstrukčně z krovu sousední stodoly. Zastřešení objektu je navržené pomocí keramických tašek bobrovek, kladené na dvojité korunové krytí. Stodola bude omítnuta vápennou omítkou hladkou. Barevnost a struktura omítky bude totožná se sousedním objektem.

Fotogalerie reference