Novostavba víceúčelového areálu

Druh stavby: bytový dům a kancelářský objekt
Místo stavby: Olomouc
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Pozemky určené pro výstavbu polyfunkčního areálu se nachází v okrajové části města Olomouce, mezi ulicemi Hraniční, Čajkovského a Horní Lán, v katastrálním území Nová ulice. Územní plán města Olomouce zde vymezuje funkční plochu „bydlení městské všeobecné“. Na tuto plochu, v části již se stávajícími obytnými domy, navazuje území při Brněnské ulici s komerčními plochami nákupního centra, firemními administrativními objekty a drobnými provozovnami.

Víceúčelový areál je přímo přístupný z Čajkovského ulice, obslužná komunikace je vedena při jeho severovýchodním okraji a zakončena parkovištěm. Hmotové uspořádání jednotlivých objektů vychází kromě tvaru pozemků, které jsou k dispozici, též ze zadané funkční náplně areálu a z celkové konfigurace terénu a staveb na sousedních pozemcích včetně komunikací. Dominantu zde tvoří vertikálně orientovaný objekt obytného domu s jedním nadzemním podlažím, přičemž 1. NP tvoří vlastně rozšířenou podnož domu s krytým parkingem, který je v úrovni 1. PP situován pod částí objektu areálu.

Podnož obytného domu v 1. NP je skryta v „terénní vlně“ se zelení, pěšími komunikacemi a rekreačně-odpočivnými plochami v parkové úpravě včetně dětského hřiště. Při Čajkovského ulici a k ní kolmé obslužné komunikaci v areálu jsou situovány dva horizontálně pojaté objekty komerčního charakteru s pronajímatelnými plochami obchodů v nižším jednopodlažním objektu při Čajkovského ulici a administrativními plochami ve čtyřpodlažním objektu při obslužné pojízdné komunikaci. Pod tímto objektem v úrovni 1. NP je též situován vjezd do krytého dvoupodlažního parkingu.

Hmotová kompozice objektů i jejich usazení v terénu využívá celou plochu pozemku a uplatňuje i zvlněné plochy zeleně včetně výsadby stromořadí podél Čajkovského ulice.

Podrobnější pojednání a detaily tvarování ploch zeleně budou předmětem dalších stupňů projektové dokumentace.

Svou urbanistickou koncepcí naváže na polyfunkční areál výstavba obytného celku v sousedícím „pásu“ území při severozápadní hranici vymezeného území.

Architektonické řešení oživí celkovou hmotovou kompozici barevným členěním fasády, vylehčenými prosklenými plochami a hmotami a „podtržením“ zvlněnou linkou markýzy. Ta vytvoří krytou pochozí plochu před prosklenými plochami výkladů obchodů. Uplatní se i komponovaná plocha zeleně v umělé „terénní vlně“ nad parkingem, doplněná výtvarnými prvky plošné mozaiky a výtvarných objektů uplatňujících se v parkové úpravě zelených ploch uvnitř areálu i při Čajkovského ulici mimo jiné též v souvislosti s prezentací výtvarných děl v aukční síni, umístěné v nejvyšším podlaží bytového domu.

Fotogalerie reference