Novostavba v proluce, rezidence Musílkova

Druh stavby: novostavba
Místo stavby: Praha 5
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Návrh objektu vychází z hmotového uspořádání řešeného území. Výškově objekt navazuje na okolní navazující objekty v ulici Slávy Horníka a Musílkova a na předpokládanou novostavbu objektu na nároží těchto ulic.

Hlavní hmoty objektu tvoří dva uliční bloky. První blok je vymezen původní zástavbou v ulici Slávy Horníka a nárožní novostavbou, druhý blok navazuje na nárožní novostavbu a lemuje ulici Musílkovu až do blízkosti domu čp. 455. První blok má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží, v centrální části je snížený o patro vzhledem ke snaze dodržet maximální oslunění druhého bloku. V místech schodišť C a D je objekt navýšen na pět, respektive šest nadzemních podlaží. Část bloku je předsunutá vůči uliční frontě ulice v reakci na původní průběh parcel. Druhý blok má osm nadzemních a dvě podzemní podlaží. Objekt stupňovitě ustupuje v horních podlažích směrem k stávající zástavbě. Vnitroblok bude převážně sadově upravený a částečně bude využívaný jako terasy přilehlých bytů.

Stavba je určena k bydlení s doplňkovou plochou pro občanskou vybavenost, která se nachází v parteru objektu, situovaného v západní části u ulice Musílkova. S ohledem na svažitost terénu je obousměrný vjezd a výjezd do podzemních podlaží s garážemi situován ve východním rohu území při ulici Musílkova. Pohyb vozidel mezi různými úrovněmi garáží je zajištěný pomocí ramp.

Přístup do objektu je zabezpečený pěti schodišti. Vstupy jsou dimenzovány na zabezpečení přístupu osob s omezenou schopností pohybu, vertikální doprava je zabezpečena výtahy situovanými vždy v zrcadle schodiště.

Vzhledem k blokové zástavbě a stávající šířce ulic nemají některé jednotky dodrženou dobu oslunění dle ČSN 73 4301 (viz půdorysy).

Velikostně jsou v novostavbě navrženy byty 1+kk až 4+kk. Celkem je navrženo 53 bytů a 18 jednotek bez oslunění „ateliérů“ dle ČSN 73 4301. Celková plocha bytů je 4 030 m2, nebytových prostorů „ateliérů“ 1148 m2, komerce 407 m2, garáže 2421 m2.

Kategorie              Počty bytů           Počty „ateliérů“
1+kk                                6                            5
2+kk                              17                            7
3+kk                              29                            6
4+kk                                1
Celkem                        53                          18

Konstrukčně se předpokládá, že objekt bude mít železobetonový skelet v kombinaci příčným nosným stěnovým systém a bude tvořený třemi dilatačními celky. Obvodový plášť bude zděný, dle energetického výsledku případně s kontaktním zateplovacím systémem. Založení objektů se předpokládá na pilotách. V severozápadní části objektu bude nutno řešit založení pod hladinou spodních vod.

Fotogalerie reference