Novostavba haly

Druh stavby: novostavba
Místo stavby: Hradec Králové
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Sportovní areál Tělovýchovné jednoty SOKOL Pouchov se nachází na severním předměstí Hradce Králové, v katastrálním území Pouchov, mezi obytnou zástavbou s místními názvy Věkoše a Pouchov.

Novostavba tělocvičné haly se zázemím je situována při jihovýchodním okraji sportovního areálu, v místě stávajícího dnes již dožilého objektu sokolovny. Sportovní areál je využíván kromě členů místní Sokolské jednoty i dalšími obyvateli města a školskými zařízeními. V souvislosti se stavbou nové tělocvičné haly bude navýšen i dosavadní počet parkovacích míst pro potřeby obyvatel bytových domů v bezprostřední blízkosti sportovního areálu.

Objekt sportovního zařízení je funkčně i hmotově členěn na vlastní tělocvičnou halu a zázemí doplněné malým tělocvičným sálkem pro cvičení jógy, rodičů s dětmi apod. Velikost tělocvičné haly byla dána požadavkem TJ na umístění dvou volejbalových hřišť a zázemí pro cca 50 osob. Navržený sál pojme dvě volejbalová hřiště, dále alternativně dvě hřiště na badminton, hřiště na tenis nebo basketbal.

Kolmo ke hmotě tělocvičné haly umístěná vstupní část se zázemím obsahuje vstupní halu se zádveřím a hygienickým zázemím, jejíž součástí bude i pult občerstvení, provozní zázemí s kanceláří, provozní místností s malým skladem a vybavením pro první pomoc a ošetření. Dále je zde umístěn šatnový blok s umývárnami, přístupný „čistou a nečistou“ chodbou. Dvě dvojice šaten jsou z provozních důvodů v chodbách odděleny dveřmi s možností uzamčení, zadní dvojice šaten s pohotovostním WC je přímo přístupná zvenku přes „nečistou“ chodbu dveřmi „letního“ vchodu. Za blokem šaten se nachází v koncové pozici malý cvičební sál.

V rámci technického zázemí je objekt vybaven kotelnou na zemní plyn, strojovnou vzduchotechniky a skladem zahradní techniky pro údržbu areálu s malou dílnou. Zděné konstrukce vnitřních i obvodových stěn, povrchové a nášlapné vrstvy konstrukcí jsou voleny z přírodních materiálů v přirozené barevnosti s drobnými barevnými akcenty plných částí v prosklených plochách.

Fotogalerie reference